Riskien hallintaa kuljetuskonttien purkamisessa

Tällä hetkellä arvioidaan olevan 21 miljoonaa kuljetuskonttia kuljettamassa tavaroita paikasta toiseen. Joka vuosi lähetetään yli 500 miljoonaa irtotavaralla lastattua konttilähetystä. Se tekee konttien purkamisesta vaativaa terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta, sillä suurin osa irtotavaralla lastatuista konteista lastataan ja puretaan käsin. Tarvitaan siis tehokasta ja taloudellista tapaa hallita konttien lastaamiseen ja purkamiseen liittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä.

Suuri rahtilaiva ja rahtialue, jossa kuljetuskontteja

Verkko- ja kansainvälisen kaupan nopea kasvun myötä on ilmaantunut toisenlaista merkittävää kasvua – intermodaalikuljetusten eli konteilla tehtävien kuljetusten käyttöä. Nämä suuret metalliset rakenteet on suunniteltu ja rakennettu rahdin siirtoon eri kuljetustavoilla – kontit voivat siirtyä junasta rekkaan ilman tarvetta purkaa ja lastata uudelleen niiden sisältämää rahtia. Kuljetuskonteilla yhtiöt voivat varastoida ja kuljettaa materiaaleja ja tuotteita tehokkaasti ja turvallisesti, ja ne ovat kiinteä osa modernia kaupankäyntiä. Tällä hetkellä arvioidaan olevan 21 miljoonaa kuljetuskonttia kuljettamassa tavaroita pisteestä toiseen. Joka vuosi lähetetään yli 500 miljoonaa irtotavaralla lastattua konttilähetystä, joilla kuljetetaan 95 % maailman rahdista. Moderni logistiikan ihme. Tämä ratkaisu asettaa kuitenkin haasteita konttien lastaamisen ja niiden lastin purkamisen terveellisyydelle ja turvallisuudelle.


Yhden koon ratkaisu (paitsi kun koko ei enää sovikaan)

Modernit 40 jalan kuljetuskontit on rakennettu kestämään intermodaalikuljetuksen rasitteita. Niihin voidaan niputtaa sekoitus erilaista rahtia sekä eripainoisia, -kokoisia ja -muotoisia paketteja kuormiksi, jotka mahtuvat hyvin laivaan. Useimmilla yhtiöillä ei ole omia kontteja, vaan kontteja vuokrataan, minkä vuoksi yhtiöiden mahdollisuudet konttien muokkaamiseen ovat rajalliset. Se tietenkin auttaa standardisoinnissa, mutta sillä on hintansa. Vaikka itse kontteja on muutamaa vakiomallia, niiden kuljettama rahti ei ole yhtä yhtenäistä. Erikokoisia ja -muotoisia paketteja sisältävät lastit asettavat suuria vaatimuksia joustavuudelle. Tämän lisäksi tavaroiden lastaaminen kuormalavoille kontin sisään tekee kontin koko tilan käytöstä mahdotonta, sillä kontin leveysmittaan mahtuu vain 2 ½ kuormalavaa. Siitä seuraa, että suuri osa irtotavaralla lastatuista konteista lastataan ja puretaan käsin.

 

Kuljetuskontti täynnä erikokoisia paketteja

Kontit on usein pakko laittaa viettävälle tai epätasaiselle maaperälle, ja niiden sijoituspaikat ovat usein heikosti valaistuja. Se tekee kontin sisällön lastaamisesta ja purkamisesta vaikeaa. Lisäksi konteissa olevat tavarat saattavat irrota kuljetuksen aikana tai niitä ei ole kenties pakattu niin, että kuorman purkaminen olisi helppoa. Työntekijöiden vaarana on, että heihin kohdistuu iskuja huonosti kiinnitetyistä tavaroista tai jäädä kaatuvien tai putoavien kuormien alle. Kuljetuksen aikana irronneet tavarat saattavat helposti vaihtaa paikkaa tai pudotessaan vääntää ovet auki tai pudota tai kaatua työntekijöiden päälle, kun ovet avataan. Ja niin edelleen. Tämän lisäksi lastin purkamiseen annetaan yleensä hyvin vähän aikaa, mikä lisää kiireen mahdollisten vaarallisten tekijöiden luetteloon. Kaikki nämä tekijät asettavat lastaamisen ja lastin purkamisen prosessille erityisiä haasteita, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan merkittävästi.

Yleisimpiä vaaroja kontteja lastattaessa/purettaessa:

Kuljetuskontti lastattuna irtotavarapaketeilla

 • vaarallisten manuaalisten töiden aiheuttamat loukkaantumiset
 • rasitusvammat
 • liukastumisten, kompastumisten ja kaatumisten aiheuttamat tapaturmat
 • työntekijöihin osuvat putoavat esineet
 • väärien tai huonosti soveltuvien laitteiden aiheuttamat loukkaantumiset
 • vammat, jotka johtuvat kosketuksesta vaarallisiin materiaaleihin
 • putoaminen korkealta
 • fyysinen rasitus
 • tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Kestävyys voi tarkoittaa montaa asiaa

Yleensä ”kestävyyttä” tai ”kestävää kehitystä” ajatellaan osana omaa vaikutustamme ympäristöön. Vaikka kyseinen kestävyyden puoli on epäilemättä ehdottoman tärkeä, liittyy kestävyyteen toinenkin konttioperaatioihin vaikuttava seikka. Useimmilla konttipihoilla tällä hetkellä vallitsevat huonot työskentelyolosuhteet johtavat työntekijöiden huonoon työpaikkauskollisuuteen, rekrytointiongelmiin sekä tarpeeseen palkata halvempaa ja vähemmän osaavaa työvoimaa – usein vähemmän kehittyneistä maista. Pitkällä aikavälillä mikään näistä ei ole kestävä liiketoiminnan malli, ja ne muodostavat esteitä sekä kasvulle että kannattavuudelle.

Vaikka konttien lastaamisen ja purkamisen kanssa tekemisissä olevat yhtiöt – aina kuljetus- ja rahtifirmoista varastoihin ja satamiin – ovat pyrkineet vähentämään riskejä ja loukkaantumisia, konttien lastaamiseen tai purkamiseen käytetyt järjestelmät ovat usein vaarallisia tai puutteellisia. Jo erikokoisten ja -muotoisten pakettien käsittelytyön luonne itsessään vaatii joustavuutta, ja siihen on vaikeaa ja kallista käyttää automatisoituja ratkaisuja. Kaikkein pienimmilläkin puutteilla – aina huonosti sopivien hihnojen, ketjujen tai pidikkeiden valitsemisesta niiden vääränlaiseen käyttöön tai epäsopivilla rakenteilla varustettujen trukkien ja muiden nostimien käyttöön – on kielteinen vaikutus lastin purkuun kuluvaan aikaan, henkilöstön turvallisuuteen sekä käyttökateprosenttiin.


Mitä tämä tarkoittaa omalle yrityksellenne?

Kontteihin pakatuissa tavaroissa on huomattavia eroja; ne ovat pieniä ja suuria, raskaita ja kevyitä, helppoja tai hankalia käsitellä ja joka suuntaan leviäviä. Tämän erittäin epäsäännönmukaisen rahdin lastaaminen ja purkaminen vaatii toistuvan käsin tehtävän työn tekemistä. Siihen liittyy raskaiden tai kookkaiden tavaroiden nostamista tilanteissa ja olosuhteissa, joissa työntekijät joutuvat tekemään nostotyötä vaarallisissa tai epämukavissa asennoissa. Kontin lastaamiseen ja purkamiseen liittyvät riskit vaihtelevat kontista toiseen.

Varastotyöntekijä nostamassa pahvilaatikkoa

Kaiken tavaroiden lastaamisen, purkamisen tai liikuttelun tavoin käsin tehtävään nostamiseen ja siirtämiseen voi – oikeinkin tehtynä – liittyä riski työntekijöille. Käsin tehtävä tavaroiden purkaminen voi johtaa tuki- ja liikuntaelinten vammoihin, joiden syynä ovat toistuvat liikkeet tai työskentely hartiatason yläpuolella tai polvien tason alapuolella olevien tavaroiden kanssa. Sen lisäksi kontteja purkaviin työntekijöihin voi kohdistua iskuja putoavista tavaroista – erityisesti, jos tavarat ovat päässeet liikkumaan kuljetuksen aikana tai jos ne kaatuvat tai valuvat ulos kontista sitä avattaessa. Yleisiä kuljetuskonttien lastaamiseen ja purkamiseen liittyviä vammoja ovat pienet nyrjähdykset, venähdykset, hiertymät, murtumat ja muut nostotyöhön liittyvät vammat. Parhaassa tapauksessa nämä loukkaantumiset voivat aiheuttaa vakavia organisatorisia tai taloudellisia vahinkoja – pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyden tai jopa kuoleman.


Kuinka paljon sijoiltaan mennyt olkapää maksaa?

Työntekijät ovat yksiselitteisesti aina vaarassa heidän purkaessaan raskaita, hankalasti käsiteltäviä ja huonosti kiinnitettyjä tavaroita kuormasta. Konttien purkamiseen käytettyihin järjestelmiin liittyy usein tavaroiden käsittelyä käsin sekä raskasta nostotyötä, epämukavia asentoja ja toistuvia liikkeitä.

Trukit purkamassa kuljetuskontteja varaston lastauslaiturilla

Käsin tehtävä nostotyö voi aiheuttaa taloudellisen iskun yrityksen toiminnalle – oli kyse sitten vaurioista itse rahdille tai sitä käsitteleville työntekijöille. Toimitettavaksi kelpaamattomat tuotteet, työntekijöiden poissaolot loukkaantumisesta, rasituksesta tai sairaudesta johtuen, mahdottomuus suunnitella omia resursseja kunnolla – kaikki tämä voi vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen. Toistuvat rasitusvammat aiheuttavat suuren osan työntekijöiden poissaoloista, ja konttityön ankarat fyysiset vaatimukset tekevät osaavan henkilöstön löytämisestä vaikeaa.

Kun tähän vielä lisätään lukuisat voimassa olevat lainsäädännölliset rajoitukset/vastuut, henkilöstön suunnittelu ja työvuorolistojen laatiminen tietämättä, mitä tietty kontti pitää sisällään, ja samalla pitäisi vielä pitää yllä lastaamisen ja purkamisen tahtia ja tuottavuutta, ongelmakohtia riittää. Kaikki häiriöt lastaamisessa tai purkamisessa voivat tarkoittaa toimitusviiveitä tai toimitettavien tuotteiden täydellistä puutetta. Mikä taas johtaa tyytymättömiin asiakkaisiin ja heikompaan liikevaihtoon. Viivästyneet tai puuttuvat toimitukset, työntekijöiden loukkaantumiset tai poissaolot, vaurioituneet tuotteet, kasvanut henkilöstön vaihtuvuus – kaikki tämä vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoon ja uhkaa liiketoimintaa.


Hieman toivon valon kajastusta

Kuljetuskonttien määrä ja käyttö tuskin laskee – turvallisempien lastaus- ja purkumenetelmien tarve sen sijaan kasvaa koko ajan. Myönteistä on, että paremmat työskentelyolosuhteet johtavat parempaan työntekijöiden motivaatioon, mikä tarkoittaa vähemmän sairauspoissaoloja loukkaantumisten takia, tyytyväisempiä työntekijöitä sekä työntekijöiden parempaa uskollisuutta työnantajaa kohtaan.

Yhdistettynä nämä parannukset ylläpitävät tai jopa parantavat tuottavuutta, ja on helpompaa suunnitella resursseja sekä hienosäätää prosesseja saapuvan tavaran ja päivittäisen työtilanteen muutosten mukaan. Turvallisen työpaikan luonti myös parantaa käsiteltävien tavaroiden ja rahdin turvallisuutta. Vähemmän rikkoutumisia, vähemmän myöhästymisiä, tyytyväisempiä asiakkaita. Tämä siis tiedetään – mitä siis tulisi tehdä?

Täytyy löytää konttien lastaamiseen ja purkamiseen tapa, joka:

 • poistaa usein toistuvan manuaalisen työn tai vähentää sitä
 • luo työnkulkuun turvallisuutta ja tehokkuutta
 • rajoittaa konttirahdille aiheutuvia vaurioita
 • pitää kustannukset pieninä ja tuottavuuden korkealla
 • parantaa suunnittelua
 • parantaa työntekijöiden palveluksessa pysymistä
 • noudattaa turvallisuussääntelyä
 • lisää henkilöstön joustavuutta ja laatua.

Ongelma on siis ilmeinen – mutta entä ratkaisu?

Tällä hetkellä on saatavilla erittäin harvoja nostoapuvälineitä, ja konttien lastaamiseen ja purkamiseen liittyvät fyysisesti rasittavat olosuhteet (joihin kuuluu nostamista, kumartumista ja selän kiertämistä) johtavat loukkaantumisiin ja useampiin sairauspoissaoloihin. Tässä tarvitaan tehokas ja taloudellinen tapa terveys- ja turvallisuusriskien hoitamiseen kontteja lastattaessa ja purettaessa – riippumatta siitä, tapahtuuko kuljetus maitse vai meritse, ja aina pakkaamisesta kontin ovien avaamiseen ja tavaroiden pois ottamiseen ja niiden kuljettamiseen lopulliseen määräpaikkaan.

Ergonomisemman konttien purkamisen menetelmän haku on päällä. Yhtiöt ovat tulleet tietoisiksi siitä, että turvallisen ja kannattavan toiminnan takaamiseksi kaikki mahdolliset vaarat täytyy eliminoida tai minimoida, jotta työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta voidaan suojella. Konttirahtikuormien poikkeavuudet ja haasteet ovat kuitenkin vaikeuttaneet näitä pyrkimyksiä.

Joitain terveen järjen keinoja on otettu käyttöön; esimerkiksi kontin sisältöä siirrellään ja liikutellaan erityisen varovaisesti, ja kiinnitysvälineitä asetetaan, jotta voidaan vähentää putoavien tavaroiden määrää tai suojata mahdollisesti alle jääviä tavaroita. Konttialueiden kaoottisuus ja aikapaineet yleensä mutkistavat tilannetta. Tarvittaisiin tapa, jolla voidaan nostaa ja liikutella konttirahtia turvallisesti niin, että se poistaa tuki- ja liikuntaelinten vammojen riskin, pystyy käsittelemään useita erilaisia painoja, kokoja ja mittoja, ja joka pystyy poistamaan osan fyysisestä rasituksesta sekä tämän nopeasti kasvavan sektorin vaaroista. Tarvitaan parempi ja turvallisempi tapa lastata ja purkaa kontteja.


TAWI:n toiminta

Turvallinen ja terveellinen työpaikka ei ilmaannu sattumalta tai arvailemalla. Se edellyttää analysointia ja suunnittelua. Se vaatii paitsi riskien myös niitä aiheuttavien olosuhteiden ymmärtämistä. Ja TAWI on erikoistunut juuri tähän. TAWI:lla tiimit pyrkivät aina löytämään uusia menetelmiä ja tuotteita, joilla riskejä voidaan hallita ja minimoida. TAWI tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi heidän ongelmiinsa. Sidosryhmien, insinöörien sekä muiden asiantuntijoiden samoin kuin työntekijöiden itsensä kanssa keskustellaan parhaiden mahdollisten tuotteiden luomiseksi.

TAWI on auttanut jo pitkään erikokoisia ja -tyyppisiä yhtiöitä löytämään turvallisempia, tuottavampia ja tehokkaampia tapoja käsitellä ja siirrellä tuotteita. TAWI on asiantuntija ratkaisuissa, jotka ovat helppoja ja kustannustehokkaita ottaa käyttöön, vaativat vähän huoltoa, tuovat nopean sijoitetun pääoman tuoton sekä auttavat asiakkaita pysymään kilpailukykyisinä yhä vaikeammilla markkinoilla. TAWI on tunnettu muuntelukelpoisista ja innovatiivisista ratkaisuistaan useilla eri aloilla. TAWI:n kiinnitettävä teleskooppilaite lastin purkuun varmistaa tehokkaan lastaamisen ja purkamisen ahtaissa tiloissa.

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös