Parempaa varastohenkilöstön tehokkuutta ergonomian kautta

Perinteisesti hyvin suunniteltu logistiikka on keskittynyt prosessin tehokkuuteen – usein henkilöstön turvallisuuden ja mukavuuden kustannuksella. Tyytymättömät tai huonosti voivat työntekijät ovat tuottamattomia työntekijöitä, ja on todennäköisempää, että he ottavat vapaata tai lopettavat, mikä lisää vaihtuvuutta ja kasvattaa rekrytointikustannuksia. Miten siis voidaan auttaa työntekijöitä pääsemään parhaaseen työsuoritukseensa, vähentää kustannuksia sekä lisätä varastohenkilöstön tehokkuutta?

Ensimmäinen toimenpide on pitää työntekijät tuottavina, tehokkaina ja terveinä. Toiminnan ergonomiaan liittyvien ongelmien ratkaisulla voi olla myönteinen vaikutus työntekijöiden tehokkuuteen, läsnäoloon, vuorovaikutukseen ja palveluksessa pysymiseen.


Paremman varaston tehokkuuden JA työntekijöiden tuottavuuden pulma

Mikä ero on haasteella ja mahdollisuudella? Joku viisas on sanonut, että elämän vaikeimpia asioita on erittäin helppo kuvailla – niitä on vain erittäin vaikea saavuttaa.

Tämä pätee erityisesti varastojen tuotanto- tai logistiikkapäälliköiden kohdalla. Haaste on tosiaankin helppo kuvailla – varaston tehokkuuden lisääminen ja laitoksen tekeminen mahdollisimman tuottavaksi. Luultavasti tiedät jo, mitä yrityksenne toiminnan osa-alueita voisi parantaa, mutta et vain tiedä, miten. Monia menetelmiä on ehdotettu, mutta ei ole päästy yksimielisyyteen mistään yksittäisestä tavasta tehostaa varaston tuottavuutta ja tehokkuutta. Nyt se muuttuu.

Varastohenkilöstön tehokkuus ja suunnittelu

Perinteisesti hyvin suunniteltu logistiikka on keskittynyt prosessin tehokkuuteen – usein henkilöstön turvallisuuden ja mukavuuden kustannuksella. Raskas ja toistuva nostotyö epämukavissa lämpötiloissa, tarve työskennellä huonossa asennossa ja käyttäen huonoa nostotekniikkaa, pöly ja muut haitalliset hiukkaset työpaikalla sekä yleinen fyysinen rasitus nostavat työpaikkojen onnettomuuksien ja loukkaantumisten määrän korkealle, minkä seurauksena työntekijät vaihtuvat ja ovat poissa töistä yhä useammin. Vaikka varaston toimintakustannusten suurin osa yleensä koostuukin henkilöstökuluista, edellä mainituista tekijöistä johtuen on se usein vaikeimmin kontrolloitavissa oleva kustannuserä. Parhaan tasapainon löytäminen työntekijöiden tyytyväisyyden, tehokkaan resurssien kohdistamisen sekä tehokkaiden menettelyjen välillä ei ole koskaan ollut helppoa. Perinteisesti onkin väitetty jo vuosien ajan, että loukkaantumisia on miltei mahdotonta välttää tuottavuutta heikentämättä.


Töitä tehdään kovemmin, mutta tehdäänkö niitä fiksummin?

Logistiikka- ja varastosektorilla on vastassa monia haasteita. Postitilausten ja verkkokaupan määrän nousu vaatii nopeampia toimituksia, ja lisäksi jatkuvasti pienemmät tilauskoot edellyttävät tehokasta, kustannuksia säästävää tuotantoa ja varastonhallintaa. JIT-toimintamalli lisää paineita myös komponenttien ja osien käsittelyssä.

TAWI:n alipaineella toimivat materiaalien käsittelyn ratkaisut voivat auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Älykkään nostolaitteiston käyttäminen vähentää vääränlaiseen nostamiseen ja keräilyyn liittyvää negatiivista vaikutusta varastoissa ja jakelukeskuksissa, mikä lisää myös henkilöstön tehokkuutta, parantaa työmoraalia ja vahvistaa liiketulosta.

TAWI-ratkaisuilla voidaan puuttua muutamiin yleisimpiin logistiikan ja varastojen haasteisiin.

  • Pätevien työntekijöiden rekrytointi, palkkaaminen ja säilyttäminen
  • Henkilöstön tuottavuuden lisääminen
  • Henkilöstökulujen hallinnointi ja vähentäminen

TAWI ei väitä, että sillä olisi ratkaisu jokaisen yksittäisen varaston tai logistiikkakeskuksen pulmiin. Yhtiö voi kuitenkin tarjota ratkaisuja, joiden on jatkuvasti todistettu parantavan tuottavuutta ja tehokkuutta ylläpitäen – tai jopa parantaen – samalla työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.


Parempaa ergonomiaa varastohenkilöstön tehokkuuden lisäämiseksi

Nostotyöt, kuten tilausten keräily, ovat välttämättömiä logistiikalle – mutta samalla ne myös vaativat paljon henkilöstöä, kustannuksia ja aikaa. Tilausten keräilyn arvioidaan muodostavan 55–63 % kaikista varaston toimintakuluista. Tutkijoiden havaittua, että pienimmälläkin muutoksella tilausten keräilyn rutiinissa saattaa olla merkittävä vaikutus toiminnan kuluihin, he kehittivät erilaisia suunnittelumalleja, jotka auttavat tällaisten järjestelmien tehokkuuden lisäämisessä. Esimerkkejä ovat varaston kohdistamisen optimointi tai keräilijöiden reittien tarkentaminen kulkuetäisyyksien minimoimiseksi varastossa. Useimmissa näistä malleista ei kuitenkaan ole otettu huomioon tilausten keräilyn prosessin keskeisintä osaa. Ihmisiä.

Varastohenkilöstö työssään keräilemässä tilauksia tehokkaasti

Vaikka muita varastotöitä voidaankin automatisoida, tilausten keräily ja nostotyöt pysyvät suurelta osin käsin tehtävänä työnä. Teknologia voi auttaa työntekijöitä, mutta se ei voi korvata heitä. Tyytymättömät tai huonosti voivat työntekijät ovat tuottamattomia työntekijöitä, ja on todennäköisempää, että he ottavat vapaata tai lopettavat, mikä lisää vaihtuvuutta ja kasvattaa rekrytointikustannuksia. Omat työntekijänne määrittävät sekä vaikuttavuuden että tehokkuuden, mutta työntekijöihin liittyvien tekijöiden parantaminen on laajalti sivuutettu.


Ergonomia = ekonomia

Vääränlaiset nostomenetelmät voivat vaikuttaa liiketulokseen monin tavoin.

  1. Varaston tehokkuuden lisääminen lisää myös asiakasuskollisuutta. Kun tehokkuus laskee, laskee myös asiakasuskollisuus. Asiakkaiden lähteminen näkyy puolestaan liiketuloksessa.
  2. Tehottomat nostotyöt johtavat työajan hukkaamiseen. Eräs tutkimus osoitti, että turhat liikkeet varastossa muodostivat jopa seitsemän hukkaan mennyttä viikkoa vuotta kohti. Kysy itseltäsi – kuinka paljon tuottavampi oma organisaationne olisi, jos teillä olisi käytettävissänne ylimääräiset seitsemän viikkoa työaikaa?
  3. Nosto- ja keräilytyötä tekevä varastohenkilöstö on alttiimpi tuki- ja liikuntaelinten sairauksille (TULES). TULES-vaivat aiheuttavat usein kolmanneksen kaikista työperäisistä vammoista, ja varastotyöntekijät ovat toiseksi suurin ammattiryhmä, joilla tämäntyyppisiä vaivoja esiintyy.
  4. Työpäivän päätteeksi kaikkein parhaimmassakin kunnossa oleva työntekijä on väsynyt – ja osa heistä loukkaantuu silloin tällöin. Alipainenostin ei väsy – tai loukkaannu – koskaan; se vain jatkaa hommiaan.
  5. Varastotyöntekijöiden sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuvat poissaolot muodostavat suuren osan toimintakuluista ja ne heikentävät tuottavuutta.

Lyhyesti sanoen: varastot ja tuotantolaitokset, joiden nostoihin ja keräilyyn liittyvät työsuoritukset ovat marginaalisia, ovat tuomittuja epäonnistumaan. Miten työntekijöitä voidaan siis auttaa pääsemään parhaaseen työsuoritukseensa? Miten voidaan pienentää kustannuksia ja lisätä tilausten nostamisen ja keräilyn tehokkuutta? Ensimmäinen toimenpide on pitää varastotyöntekijät tuottavina, tehokkaina ja terveinä.


Ei henkilöstön vähentämistä vaan palveluksessa olevan henkilöstön hyödyntämistä

Logistiikkasektorin henkilöstössä on myös havaittavissa ikääntymistä, sillä yhä harvemmat nuoret ovat valmiita tekemään suorittavan tason tai nostoja vaativia töitä. Kun tällaisiin tehtäviin ei yhtäkkiä olekaan saatavilla työvoimaa, ja logistiikan kysyntä kasvaa ratkaisevasti ja dramaattisesti, on useille yhtiöille tullut vastaan kapasiteettiongelmia. Varastoissa työskentelevien vanhempien ihmisten osuus myös johtaa korkeampiin vakuutuksiin ja turvallisuuteen liittyviin kustannuksiin.

Toiminnan ergonomiaan liittyvien ongelmien ratkaisulla voi olla myönteinen vaikutus työntekijöiden tehokkuuteen, läsnäoloon, vuorovaikutukseen ja palveluksessa pysymiseen. TAWI-nostoratkaisulla yksi ainoa käyttäjä pystyy siirtämään tavaroita kuljettimelta kuormalavalle turvallisesti, ergonomisesti ja ennennäkemättömän nopeasti, mikä vähentää sekä työntekijöille että tuotteille aiheutuvaa riskiä. TAWI-ratkaisuun investointi on investointi tulevaisuuteen, ja se maksaa itsensä monin kerroin takaisin erittäin lyhyessä ajassa. Lisäksi se auttaa varmistamaan laitoksenne kilpailukyvyn pitkäksi aikaa eteenpäin.

TAWI-ratkaisu ei ole niinkään työntekijöiden korvaamista vaan henkilöstöpulasta kärsivän työn tehostamista. Ratkaisu tarkoittaa käytettävissä olevien ihmisten hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla sekä heidän pitämistään samanaikaisesti terveinä ja tyytyväisinä.


Varastohenkilöstön tehokkuuden parantamista TAWI-järjestelmällä

TAWI-järjestelmällä sekä tilausten keräilyn että kokoonpanolinjan johtaminen voi hyötyä paremmasta tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Työntekijöiden ei enää tarvitse tehdä toistuvia ja fyysisesti rasittavia töitä, mikä vähentää huomattavasti sekä tuotteille aiheutuvia vaurioita että työperäisiä onnettomuuksia ja loukkaantumisia.

TAWI:n nostoratkaisut ovat tarkkoja, täsmällisiä ja ergonomisia. Niillä yksi ainoa ihminen pystyy turvallisesti käsittelemään raskaampia ja hankalammin käsiteltäviä kuormia. Laajan tarttumistyövälineiden valikoiman ansiosta TAWI-ratkaisut voivat käsitellä kaikkea yksinkertaisten painavien pakettien nostamisesta epätasaisten muotoisten esineiden siirtoon, kallistamiseen ja sijoittamiseen. Lisäksi ratkaisuja voidaan yksilöidä lähes kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin. Kaikki tämä on osa organisaationne prosessien optimointia, varastohenkilöstön tehokkuuden lisäämistä ja kannattavamman toiminnan luontia.

TAWI-ratkaisut auttavat:

TAWI voi auttaa logistiikkaprosessien optimoinnissa, lisätä varaston tehokkuutta, parantaa varaston ergonomiaa sekä tehdä varastotyöntekijöistä tyytyväisempiä ja terveempiä. Samaan aikaan organisaationne pystyy hyödyntämään uusimpia suuntauksia niistä kärsimisen sijaan.


TAWI – COVID-valmiudet ennen COVIDia ja sen jälkeen

Ainutlaatuiset pakkausongelmat nostivat päätään COVID-pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten myötä. Trukkien lastaaminen ja kuormaaminen on yleensä tehty käsin, ja suurempien ja painavampien pakettien nostaminen vaatii usein kahta ihmistä. Itse asiassa miltei kaikki laatikoiden nostaminen on perinteisesti ollut kahden ihmisen työ. Tämä työskentelytapa on ollut valtava ongelmakohta logistiikassa, sillä siinä yhdistyvät huono asento, matala päätila ja raskaat tai toistuvat liikkeet, jotka kaikki aiheuttavat selkä- ja hartiavaurioita sekä vähentävät tuottavuutta. Tämä oli merkittävä haaste jo ennen COVID-pandemiaa, ja miltei mahdotonta turvavälejä noudatettaessa.

Viimeaikainen pandemia on osoittanut, kuinka selvästi äkillinen vähennys henkilöstön määrässä voi vaikuttaa tuottavuuteen. ”Normaaleinakin” aikoina ihmiset sairastuvat, loukkaantuvat tai vain vaihtavat työpaikkaa. Yrityksellänne on vähemmän työntekijöitä, mutta edelleen sama määrä töitä tehtävänä. TAWI-ratkaisulla yksi ainoa työntekijä pystyy hoitamaan aiemmin kaksi ihmistä vaatineita työtehtäviä.

Turvavälit – siirtyminen kahden hengen nostamisesta yhden hengen käsittelyyn                   

TAWI-tuotteet ovat olleet erityisen tehokkaita tähän haasteeseen vastaamisessa – niin epätavallisina aikoina kuin normaalissakin toiminnassa. Erityisesti TAWI:n siirrettävät alipainenostimet on suunniteltu tehokkaaseen yhden henkilön suorittamaan nostamiseen ja tilausten keräilyyn. Näissä nostimissa on niveltyvä varsi sekä alipainenostin päässä, ja niitä voidaan kantaa millä tahansa trukilla tai kuormalavatrukilla ja ajaa tai hinata ympäri varastoa. Yksi ainoa käyttäjä voi turvallisesti siirtää, kallistaa ja kääntää raskasta kuormaa sekä asettaa sen paikoilleen tarkasti ja vaivattomasti tilanteissa, joissa aikaisemmin tarvittiin kahta tai useampaa, toisiaan lähellä työskentelevää henkilöä. Nämä laitteet toimivat akuilla. Näin ne voivat kulkea kaikkialle, minne kuljetuslaitekin voi, liikkuen helposti eri työpisteiden välillä ja käsitellen kuormia vaivattomasti työpisteiden välillä.

Kahta henkilöä vaativan nostotyön vähentämisen tai poistamisen tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja työntekijöiden turvallisuutta – viruksettominakin aikoina. COVID on yksinkertaisesti nopeuttanut jo tunnistettavissa olevaa suuntausta ja toteuttanut muutoksen nopeammin kuin normaalien laitteiston ja tehokkuuden parantamisen jaksojen aikana olisi ollut mahdollista. COVID-pandemia on toivon mukaan hiipumaan päin. Monet sen tuomista muutoksista ovat kuitenkin kenties tulleet jäädäkseen. Joka tapauksessa tarve parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen, jonka käsin tehtävän nostotyön korvaaminen alipainelaitteilla saa aikaan, pysyy kauan kaikkien pandemioiden jälkeenkin.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Tehosta keräily- ja pakkaustoimintoja puoliautomaattisilla ratkaisuilla

Varastojen keräily- ja pakkaustoimintojen tehostaminen on tärkeää nykyaikaisen verkkokauppaympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Puoliautomaattisten ratkaisujen, kuten siirrettävien alipainenostimien, käyttöönotto varastoissa voi parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä pienentää loukkaantumisriskiä.

Lue lisää

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

TAWI-alipainenostimilla joustava varastohenkilöstö

Varastot ja jakelukeskukset kohtaavat suuria haasteita työvoimapulan ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, sillä ne lisäävät ylityön ja henkilöstöongelmien määrää. Alipainenostinteknologialla tuettu joustava henkilöstö voi olla vastaus näihin ongelmiin. Joustavan henkilöstön käyttöönotto voi parantaa varastotoimintojen yleistä tehokkuutta.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös