Hantera riskerna med att lossa containrar

Varje år skickas 500 miljoner löst packade containrar, varav uppskattningsvis 21 miljoner i detta nu fraktas från en plats till en annan. Detta medför utmaningar för hälsa och säkerhet i samband med urlastning då en stor majoritet av dessa löst packade containrar både fylls och lastas ur manuellt. Vad som krävs är ett effektivt och ekonomiskt sätt att ta oss an riskerna med packning och urlastning av fraktcontainrar.

I samband med den starka trenden som är internationell e-handel har även en annan ökning skett – användningen av intermodala (för flera transportsätt) fraktcontainers. Dessa stora metallbehållare är formade och byggda för att transporteras på en rad olika vis – vilket gör det möjligt för containern att gå från fartyg till räls till lastbil, utan att behöva lastas ur och packas om. Fraktcontainers tillåter företag att förvara och transportera material och produkter på ett effektivt, säkert vis och är en grundbult i den moderna handeln. Varje år skickas 500 miljoner löst packade containrar, varav uppskattningsvis 21 miljoner i detta nu fraktas från en plats till en annan. Dessa innehåller 95% av världens transportgods – helt enkelt ett mirakel, sett från ett modernt logistikperspektiv. Detta medför, dock, utmaningar för hälsa och säkerhet i samband med lossningen av alla dessa containers.

Fraktfartyg fyllt med containers


En storlek som passar för nästan allt

Moderna 40-fotscontainers byggs för att klara av påfrestningen av intermodala frakter och är ett utmärkt verktyg för att kunna sampacka ett stort spektrum av gods och paket i olika storlek, vikt och form till en last som går att tätt packa på fartyg. De flesta företag äger inte containrarna själva, utan hyr dem, vilket innebär väldigt begränsade möjligheter för de som hyr att göra förändringar i själva containern. Detta ger en naturlig standardisering, men inte helt utan nackdelar. Medan containrarna kommer i några få olika standardutföranden, gör sällan lasten som de packas med det. Laster som innehåller paket i varierande storlek och form ställer höga krav på flexibilitet. Dessutom gör palletering det omöjligt att utnyttja allt utrymme i containern då dess bredd bara är tillräcklig för 2 ½ pallar, vilket innebär att en stor majoritet av löst packade containers töms och fylls manuellt.

Fraktcontainer fyllt med kartonger i olika storlekar    Fraktcontainer med löst lastat gods

Av behov ställs ofta containers på sluttande eller ojämnt underlag och ofta i miljöer som otillräckligt belysta, vilket gör säker urplockning och lastning av dess innehåll svårt. Utöver det finns risken att saker i containern kan ha lossnat i frakten eller inte blivit förslutna för att enkelt kunna packas ur. De som arbetar med containerlossning löper risk av att bli träffade av last som inte är fastspänd eller som lossnat. Innehåll kan förhållandevis lätt välta eller falla ner vilket antingen tvingar upp dörren eller faller ut på de som skall lasta ur containern så fort dörrarna öppnas. Riskerna är många, och dessutom är det ofta ett väldigt snäv lucka med tid som urlastningen kan ske på vilket lägger till stress på listan av saker som bidrar till olyckor. Alla dessa faktorer utgör särskilda utmaningar i in- och urlastningsmomenten – utmaningar som kan ha en dramatiskt påverkan på din verksamhet.

De vanligaste farorna vid in- och urlastning av container:

 • Skador från riskfyllda manuell moment
 • Skador från ansträngning i samband med repetitiva rörelser
 • Skador från att halka, snubbla och ramla
 • Anställda som blir träffade av fallande gods
 • Skador från användning av felaktig eller olämplig utrustning
 • Skador från kontakt med skadliga material
 • Fall från höga höjder
 • Fysisk utmattning
 • Muskuloskeletala sjukdomar (MSDer)

Hållbar kan innebära många saker

Vi är vana vid att tänka på ”hållbarhet” i form av vår påverkan på miljön. Medan den delen av hållbarhet utan tvekan är kritisk, finns det en annan hållbarhetsutmaning som påverkar containerhanteringen. De dåliga arbetsförhållanden som just nu existerar på de flesta anläggningar som tar emot containers leder till låg personalbehållning, svårigheter med rekrytering och behovet av att anställa billigare, mindre kompetent arbetskraft – ofta från mindre utvecklade länder. I det långa loppet är inget av detta särskilt hållbart och kan ha en negativ påverkan på både tillväxt och lönsamhet.

Medan företag som handskas med lastning och lossning av containers – allt från rederier och fraktbolag till lager och hamnar – har tacklats med att minska risker och skador, är systemen som är till för att lasta in och ur containers ofta osäkra eller olämpliga. Själva processen av att hantera paket i olika storlekar och form kräver flexibilitet och gör det svårt eller dyrt att börja introducera automatiserade lösningar. Även de minsta felaktiga besluten, från att välja och felaktigt använda olämpliga band eller kedjor till att använda truckar eller andra lyfthjälpmedel med utformning som inte passar, har en negativ påverkan på hur långa tid det tar att lasta ur, personalens säkerhet och verksamhetens marginal.


Hur påverkar det dig?

Det gods som packas i en container varierar mycket, allt från liten till stor, lätt till tung och lätthanterlig till otymplig. In- och urlastning av den här typen av icke-standardiserad last kräver manuell hantering av repetitiva moment där lyft av tunga eller otympliga kollin ofta sker i situationer och miljöer som tvingar personalen lyfta och flytta med skadlig eller obekväm hållning. Riskerna relaterade till containerlastning varierar från en last till en annan.

Warehouse worker lifting cardboard box

Som med all in- och urlastning, eller förflyttning av gods, kan de manuella lyften – även om de görs på rätt sätt – involvera risk för de anställda. Urlastning av gods för hand kan leda till muskuloskeletala skador som orsakas av repetitiva rörelser eller av att hantera paket över axelarna eller under knähöjd. Dessutom riskerar personal som lastar ur containrar att ta skada av fallande gods – särskilt om godset har börjat luta under transporten eller om det faller ut när containern först öppnas. Vanliga skador relaterade till in- och urlastning ur containrar är bl.a mindre vrickningar, sträckningar, skavsår, sprickor och övriga lyftskador. I bästa fall orsakar bara dessa skador negativa effekter på organisation och lönsamhet, i värsta fall slutar det istället i invaliditet eller dödsfall.


Hur mycket kostar en axel ur led?

Sanning är den att personal utsätter sig för risk när de lastar ur tunga, otympliga och ej fastspända paket. Systemen som används för att lasta ur containrar kräver ofta att kollin hanteras manuellt, ofta i form av tunga, repetitiva lyft i utrymmen som kräver dålig hållning.

Vare sig skada sker på själva lasten eller på personalen som hanterar den, kan manuella lyft sluta upp i en ekonomisk fallgrop för din verksamhet. Produkter som inte länger är i gott skick, frånvaro hos medarbetarna till följd av skada, stress eller sjukdom och oförmågan att på ett pålitligt vis kunna planera dina resurser – alla dessa saker kan negativt påverka ditt resultat. Skador från påfrestning i samband med repetitiva rörelser står för en stor del av sjukfrånvaro i arbetskraften samtidigt som de höga kraven på fysisk kraft och ork i samband med containerarbete gör det svårt att hitta kompetent personal.

Trucks unloading shipping containers at warehouse loading dock

Lägg då även till de legala restriktionerna/ansvaren som tillkommer, utmaningen att planera och schemalägga personal utan att veta det exakta innehållet av containern – allt medan man skall upprätthålla det höga tempot som krävs för in- och urlastning. Då blir utmaningen tydlig. Om någon form av störning sker till in- och urlastningen kan det innebära försening i leveransen eller helt utebliven leverans. Detta leder ofta till missnöje hos kunden och därmed minskade intäkter. Sena eller uteblivna leveranser, personalskador och frånvaro, godsskador och ökad personalomsättning – alla dessa påverkar din ROI och är direkt skadliga för din verksamhet.


En ljusglimt

Antalet fraktcontainrar och användandet av dem kommer knappast minska – däremot ökar kraven på säkerhet vid in- och urlastning ständigt. Fördelen är att förbättrade arbetsförhållanden leder till högre motivation hos personalen vilket i sin tur leder till mindre sjukfrånvaro, ökad personalnöjdhet och ökad personalbehållning.

Kombinerat gör detta att arbetstempot bibehålls, eller ibland även ökar, samt gör det enklare att planera resurser och anpassa dina processer för att matcha takten för inkommande gods och den dagliga arbetsbelastningen. Dessutom leder en säkrare arbetsplats till en säkrare miljö för hanteringen av själva godset. Färre godsskador, färre förseningar, gladare kunder. Med allt detta i åtanke, vad skall man göra?

Vi behöver ett sätt att säkert lasta in och ur containrar som:

 • Eliminerar eller minskar repetitivt manuellt arbete
 • Skapar säkerhet och effektivitet i arbetsflödet
 • Begränsar skador på fraktgodset
 • Håller nere kostnader och ökar produktivitet
 • Förbättrar planering
 • Förbättrar personalbehållning
 • Möter säkerhetskrav
 • Ökar flexibiliteten och kvaliteten hos arbetskraften

Problemet är tydligt – men vad är lösningen?

Just nu finns det väldigt få lyfthjälpmedel tillgängliga för detta, och de fysiskt stressfyllda momenten (lyft, böj, vrid) som är relaterade till in- och urlastning leder till skador och sjukfrånvaro. Vad som behövs är en effektiv, ekonomisk lösning för att handskas med hälso- och säkerhetsriskerna som kommer med att packa in och ur en container – från packning av containern till att den fraktas via land eller sjö, till att dörrarna öppnas för att godset skall lastas ur för att skickas till slutkunderna.

Sökandet efter en mer ergonomisk metod att lasta ur containrar på är igång. Företag har blivit medvetna om att de måste eliminera eller minimera varje möjlig skaderisk för personalen om de vill kunna säkerställa en trygg och lönsam verksamhet. De blandade innehållet i fraktcontainrar och utmaningarna som godset medför har dock gjort de här åtgärderna svåra att vidta.

Några sunt-förnuft-förbättringar har tillämpats, från att vara mer försiktig när containergods flyttas, till att fästa mekaniska skydd för att minska antalet kollin som kan falla ut eller skydda de få som faktiskt gör det. Den kaotiska miljön i containergårdar samt den tidspress som tillhör, gör situationen lite mer komplicerad. Det som behövs är ett sätt att lyfta och flytta containersgods på ett säkert vis som eliminerar muskoloskeletala skador, kan hantera ett brett spektrum av vikter, storlekar och former, och som kan ta bort delar av den fysisk påfrestning och fara som är del av den här snabbväxande sektorn. Det som behövs är ett bättre, säkrare sätt att lasta in och ut gods ur containers.


Vad gör TAWI?

En trygg och säker arbetsplats uppstår inte av slumpen. Den kräver analys och planering. Den kräver att man inte endast förstår sig på riskerna, men även omständigheterna som får dem att uppstå. Det är det här som vi på TAWI specialiserar oss på. På TAWI arbetar vi hela tiden på nya metoder och produkter för att kunna kontrollera och minimera risker. Vi jobbar nära med våra kunder för att hitta de bästa möjliga lösningarna på deras problem. Detta gör vi genom att tala med intressenter, ingenjörer, experter och de faktiska arbetarna som skall använda produkterna.

TAWI har en lång erfarenhet av att hjälpa företag av alla olika storlekar och typer att hitta säkrare, mer produktiva och mer effektiva sätt att hantera och flytta sina produkter. Vi är experter på att utveckla lösningar som är enkla och ekonomiska att implementera, kräver lite underhåll, betalar av sig själv snabbt och som hjälper våra kunder förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

Vi är kända för våra flexibla och innovativa lösningar inom ett stort spektrum av branscher. Vår Containerlossare är en mobil lösning med integrerad vakuumlyft och transportband som kan köras mellan lastkajer. De gör både lossningsprocessen snabbare och mer ergonomisk för personalen.

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top