Ökad produktivitet på lagret genom förbättrad ergonomi

Traditionellt sett har en välutformad logistikverksamhet fokuserat på processeffektivitet – ofta på bekostnad av anställdas säkerhet och bekvämlighet. Missnöjda och ohälsosamma arbetare är oproduktiva, vilket ger en högre risk för frånvaro eller avslutad tjänst. Detta leder till högre personalomsättning och därmed högre rekryteringskostnader. Så hur hjälper du dina anställda prestera sitt bästa, minskar kostnaderna och ökar effektiviteten hos din lagerpersonal?

Steg ett är att hålla din personal produktiv, effektiv och hälsosam. Lösningar för ergonomiska utmaningar i din verksamhet kan positivt påverka effektivitet, närvaro och engagemang hos personal, samt bibehållandet av den.


Utmaningen i att öka effektiviteten på lagret OCH personalens produktivitet

Vad är skillnaden mellan en utmaning och en möjlighet? En vis man sa en gång att de svåraste sakerna i livet är väldigt lätta att beskriva – men väldigt svåra att uppnå.

Det här är, inte minst, sant för produktions- och logistikchefer. Utmaningen är lätt att beskriva – öka lagrets effektivitet och gör anläggningen så produktiv som möjligt. Troligtvis vet du redan vilka delar av verksamheten som kan förbättras, men inte exakt hur. Det har presenterats många förslag, men ingen lösning som på egen hand kunnat öka lagrets produktivitet och effektivitet. Tills nu.

Warehouse workforce efficiency and planning

Traditionellt har en välutformad logistikverksamhet fokuserat på processeffektivitet, men ofta på bekostnad av anställdas säkerhet och bekvämlighet. Tunga, repetitiva lyft i obekväma temperaturer, dålig hållning och lyftteknik, damm och andra skadliga partiklar i luften samt generell fysisk påfrestning, bidrar till en hög grad av arbetsplatsrelaterade skador och olyckor vilket slutar i högre personalfrånvaro och personalomsättning. Medan den största kostnaden för en lageravdelning är personalkostnad – gör ovan nämnda faktorer det till en av de svåraste kostnaderna att ha kontroll över. Det har aldrig varit enkelt att hitta en bra balans mellan personalnöjdhet, resursfördelning och effektiva processer. Det har till och med varit vedertaget att det praktiskt taget är omöjligt att minska antalet skador utan att samtidigt sänka produktiviteten.


Du jobbar hårdare, men jobbar du smartare?

Logistik- och lagerbranschen står inför många utmaningar. Uppgången av post-order och e-handel kräver snabbare leveranser samtidigt som mindre och mindre orderstorlekar kräver kostnadseffektiv produktions- och lagerhantering. Just-In-Time-tillverkning sätter i sin tur ytterligare press på komponenthanteringen.

TAWIs vakuumlyftar för materialhantering kan hjälpa dig övervinna dessa utmaningar. Genom att använda smart lyftutrustning minskar du de negativa följder som kommer med felaktiga manuella lyft och godsplock i lager och logistikhallar, medan du samtidigt ökar personalens effektivitet, arbetsmoral och, i slutändan, vinsten.

TAWIs lösningar hjälper dig tampas med några av de vanligaste utmaningarna för logistik och lager:

 • Rekrytera, anställa och behålla kvalificerad personal
 • Öka arbetskraftens produktivitet
 • Administrera och minska personalkostnader

Vi på TAWI har självklart inte svaret på alla enskilda lager- eller logistikanläggningars utmaningar, men våra lösningar har visat sig konsekvent öka produktivitet och effektivitet samtidigt som personalens hälsa och säkerhet bibehållits – eller rent av ökat.


Förbättrad ergonomi leder till ökad lagereffektivitet

Lyft- och flyttprocesser som orderplock är nödvändiga för ett logistikflöde, men är väldigt arbets-, kostnads- och tidkrävande. Orderplock uppskattas stå för mellan 55-63% av den totala driftkostnaden för lager. Efter att ha sett att även små förändringar i orderplockprocessen kan ge stor påverkan på driftskostnad har forskare utvecklat olika modeller för att hjälpa till med att effektivisera dessa flöden, så som att optimera godsplacering i lagret eller hitta vägar genom lagret med minimal distans för personal. De flesta av dessa modeller tar dock inte hänsyn till den mest centrala delen i orderplocket. Människorna.

Warehouse workforce in action, efficiently picking orders

Medan andra moment i lagret kan automatiseras förblir orderplock och lyft mestadels manuella. Teknik kan hjälpa dina anställda, men inte ersätta dem. Missnöjd eller ohälsosam personal är oproduktiv personal. Detta leder till en högre benägenhet till frånvaro eller uppsägning, vilket höjer personalomsättning och med det även rekryteringskostnader. Personalen är avgörande för effektivitet och resultat, men förändringar som kan göras för att förbättra faktorer som påverkar personalen ignoreras ofta.


Ergonomi = Ekonomi

Det finns många sätt som dåliga och felaktiga lyft kan påverka vinsten.

 1. Förbättrad effektivitet i lagret leder till ökat kundlojalitet. När effektiviteten minskar, gör även kundlojaliteten det. När kunder försvinner syns det tydligt i resultatet.
 2. Ineffektiva lyft innebär bortslösat arbete. En studie har visat att onödiga rörelser i lager summerades till upp mot sju veckor förlorad tid per år. Fråga dig själv – hur mycket mer produktiv hade verksamheten varit om ni hade haft sju veckor mantimmar extra till hands?
 3. Lagerarbetare som jobbar med lyft och plock löper högre risk för muskuloskeletala sjukdomar (MSD). MSD är oftast orsaken till en tredjedel av alla arbetsrelaterade skador. Lagerarbetare är den näst största yrkesgruppen för den här typen av skador.
 4. Efter en arbetsdag är även de som är i bäst form trötta – och tyvärr händer det även att folk skadar sig. En vakuumlyft blir varken trött eller skadar sig – den jobbar på.
 5. Lagerarbetares sjukfrånvaro som följd av arbetsskador står för en stor del av lagerverksamheters kostnader samt sänker produktiviteten.

Lager- och produktionsanläggningar med marginell prestanda för lyft och plock är helt enkelt ”doomed to fail”. Så hur hjälper du dina anställda att prestera sitt bästa, minska dina kostnader och öka effektiviteten för lyft och pack av paket? Steg ett är att hålla din lagerpersonal produktiv, effektiv och hälsosam.


Minska inte arbetskraften, gör det bästa av den du har

Arbetskraften inom logistiksektorn har åldrats samtidigt som färre unga är villiga att göra manuella, lyft-orienterade jobb. Då den sortens arbetsmoment plötsligt börjar sakna folk, samtidigt som efterfrågan på logistiktjänster ökar drastiskt, möter många företag stora problem på grund av kapacitetsbrist. Den större andelen äldre människor som ingår i lagertjänster medför även högre försäkrings- och arbetsrelaterade kostnader.

Att lösa ekonomiska utmaningar i verksamheten kan ha en positiv påverkan på arbetsstyrkans effektivitet, närvaro och benägenhet att jobba kvar på företaget. Med en lyftlösning från TAWI kan en ensam operatör flytta gods från transportband till pallar på ett säkert, ergonomisk och snabbt vis – som samtidigt minskar risken för skador för både operatören och produkten. En investering i ett system från TAWI är en investering i en framtid som betalar av sig många gånger och hjälper till att garantera din anläggnings konkurrenskraft under lång tid framgent.

En lyftlösning från TAWI handlar, till stor del, inte om att ersätta lagerarbetare; men snarare om att öka effektivitet inom arbete där arbetskraft är knapp. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt med den arbetskraft du har och att se till att de som utför arbetet är hälsosamma och glada när jobbet görs.


Öka lagerarbetets effektivitet med ett system från TAWI

Med ett lyfthjälpmedel från TAWI underlättas arbetet genom ökad effektivitet och säkerhet i både orderplockning och hanteringen av produktionslinan. Då personalen frigörs från både repetitiva och fysiskt ansträngande arbetsmoment minskar både skadan på produkterna som hanteras samt arbetsrelaterade olyckor och skador.

TAWIs lyftanordningar är exakta, ergonomiska och gör det möjligt för en person att utföra tunga och otympliga lyft. Genom ett bredd utbud av lyftverktyg och sugfötter kan våra lösningar hantera ett stort spektrum av rörelser – allt från lyft av tunga paket till förflyttning, lutning, placering av ojämna objekt och mer. Utrustningen kan skräddarsys till praktiskt taget vilket behov som helst – allt med syftet att optimera processer, effektivisera lager samt skapa en mer lönsam verksamhet för våra kunder. Nedan kan du se hur vi hjälper Postnord effektivisera och förbättra deras logistikflöden.


TAWIs lösningar hjälper genom att:

TAWI kan hjälpa med att optimera logistikprocesser, öka lagereffektivitet, förbättra lagerergonomi och bygga en gladare, friskare arbetsstyrka samtidigt som du anpassar dig för att tjäna på den nuvarande utvecklingen, istället för att straffas av den.TAWI – Redo för Covid, både före och efter pandemin

Unika utmaningar inom packning av gods har uppstått i samband med pandemins medföljda restriktioner. Lastning och lossning av lastbilar har generellt sett gjorts för hand. Att lyfta större, tyngre paket kräver oftast två personer — faktum är att praktiskt taget alla platta paket har traditionellt lyfts av två personer. Det här arbetssättet har blivit ett problem för logistikbranschen då det innebär kombinationen av dålig hållning, låg takhöjd och tunga, repetitiva lyft varav alla bidrar till rygg- och axelskador och minskar produktivitet. Det här var en stor utmaning redan innan Covid, men praktiskt taget omöjlig att tackla om man skall ha social distans i åtanke.

Pandemin har tydligt visat vilken påverkan en plötslig minskning i antal personal kan ha på produktiviteten. Även under ”normala” omständigheter blir folk sjuka, skadade eller byter helt enkelt jobb. Då återstår färre personer på samma mängd jobb som skall göras. Med en lösning från TAWI kan en ensam operatör utföra de sysslor som tidigare krävde två eller fler personer.

Social distans – gå från två-personslyft till enmansjobb

TAWI-produkter har varit en särskilt effektiv lösning för den här utmaningen – både under ovanliga omständigheter och i normalläge. Våra mobila vakuumlyftar är specifikt framtagna för att effektivt kunna lyfta och orderplocka på egen hand. Dessa har en ledad svängarm med en vakuumlyft och kan monteras direkt på gaffeltruckar och staplare för att köras eller dras runt genom lagret. En ensam operatör kan tryggt förflytta, luta, vända och, med precision, placera tung last utan ansträngning. Den här sortens moment hade tidigare krävt minst två, tätt arbetande, personer att utföra. Dessa enheter är batteridrivna vilket möjliggör samma förflyttning som övriga fordon på lagret. Fördelen med detta är att den lätt kan förflyttas och hantera laster mellan olika arbetsstationer.

Målet att minska, eller helt eliminera, tvåpersonslyft ökar produktiviteten och säkerheten hos de anställda – även i virusfria tider. Covid har har helt enkelt snabbat på en redan påbörjad trend, vilket påskyndat förbättring av arbetsutrustning och produktivitetsökning. Förhoppningsvis är pandemin i sitt sista skede, men många av förändringarna som kom med den kan gott och väl vara här för att stanna. Oavsett vilket, kommer behovet av ökad effektivitet och produktivitet som skapas genom att byta manuella lyft mot vakuumlyftar leva vidare längre än den här, eller framtida, pandemier.

Relaterat innehåll

Open shipping container filled with various boxes that needs to be unloaded to pallets

Utrustning för Containerlossning 2024: En Jämförande Analys av de Bästa Tekniska Lösningarna

Under 2022 uppgick den globala volymen paketförsändelser till mer än 161 miljarder paket. Denna volym förväntas öka till 256 miljarder paket fram till 2027, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 59 %. Det är visserligen positivt att branschen växer, men för många företag ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Ökad belastning och större förväntningar från kunderna i kombination med personalbrist gör att den förutspådda tillväxten skapar problem med tanke på de flaskhalsar som finns i branschen. Om tillväxten inte hanteras på rätt sätt kan den hämmas av de flaskhalsar som uppstår vid t.ex. lastning och urlastning av containrar. I den här artikeln har vi jämfört den bästa utrustningen för containerlossning som finns på marknaden 2024.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

 • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
 • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
 • Lynn Jensen, Väst: 0709-62 61 68
 • Daniel Hasselqvist, Syd: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top