Vaarallinen manuaalinen käsittely (riskien arviointi + ehkäisytoimenpiteet)

Käsin tehtävän käsittelyn aiheuttamat työperäiset tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) ovat eräitä useimmin mainittuja syitä menetetylle tai rajoitetulle työajalle. Suorittamalla työpaikalla riskien arvioinnin voidaan ryhtyä aktiivisiin ehkäisytoimenpiteisiin TULES-vaivojen välttämiseksi. Ergonomisen nostolaitteiston käyttö ehkäisevänä toimenpiteenä voi usein olla kustannustehokasta ja tuoda mukanaan lisähyötyjä.

Käsin tehtävä kuormien käsittely on keskeinen syy työperäisille terveysongelmille. Useat riskitekijät tekevät kuormien manuaalisesta käsittelystä vaarallista ja lisäävät loukkaantumisriskiä. Nämä tekijät voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: taakka, työtehtävä, työympäristö ja henkilö.

Tässä artikkelissa käsitellään näitä luokkia tarkemmin. Artikkelissa myös opastetaan muutamissa helpoissa toimenpiteissä käsin tehtävän käsittelyn riskien arvioinnissa yritystänne varten (mukana on hyödyllinen tarkistuslista, jolla pääsee alkuun).

Riskien arviointi on huolellinen tutkimus siitä, mitkä asiat työpaikalla saattavat mahdollisesti haitata siellä työskenteleviä ihmisiä, ja valvontamenetelmistä näiden riskien ehkäisemiseksi. Ehkäisevät toimenpiteet, kuten ergonomisten nostolaitteistojen käyttö, voi usein olla kustannustehokas ratkaisu. Lisäksi se voi olla hyödyllinen sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden että tuottavuuden näkökulmasta katsottuna.

Miksi manuaalisen käsittelyn riskien ehkäisy on tärkeää?

Vaikka teknologinen edistyminen onkin tehnyt joistain työympäristöistä vähemmän riippuvaisia käsin tehtävästä käsittelystä, monissa töissä työntekijät joutuvat edelleen nostamaan ja siirtämään painavia esineitä. Käsin tehtävän käsittelyn aiheuttamat työperäiset tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) ovat eräitä useimmin mainittuja syitä menetetylle tai rajoitetulle työajalle. Yhdysvaltain työtilastoviraston (Bureau of Labor Statistics, BLS) mukaan vuonna 2013 TULES-tapaukset muodostivat 33 % kaikista työntekijöiden loukkaantumis- ja sairastumistapauksista.

 

Nainen nostamassa käsin kolmea laatikkoa herkkälaatuisessa ympäristössä

Useimmiten TULES-vaivat ovat seurausta useista toistuvista kohtalaista voimaa vaativista liikkeistä, joita tehdään jatkuvasti pitkällä aikajaksolla. Ehkäisy on ehdottoman tärkeää tämäntyyppisten TULES-vaivojen välttämisessä

 

Mitkä ovat manuaalisen käsittelyn pääriskitekijöitä?

Käsin tehtävään käsittelyyn työpaikoilla tarkoittaa kaikkea yhden tai usean työntekijän suorittamaa kuormien kuljettamista tai tukemista. Tällaista toimintaa ovat kuorman nostaminen, laskeminen, vetäminen, työntäminen, kantaminen tai siirtäminen. Useat riskitekijät tekevät kuormien manuaalisesta käsittelystä vaarallista ja lisäävät vahingoittumisvaaraa.

Käsin tehtävään käsittelyyn liittyy usein kaksi vammaryhmää:

 1. Ensimmäiseen kuuluvat viillot, murtumat jne., joiden syynä on jokin äkillinen tai odottamaton tapahtuma, kuten onnettomuus.
 2. Toiseen kuuluvat kehon tuki -ja liikuntaelimistön (TULES) vauriot. Nämä ovat seurausta vähittäisestä ja lisääntyvästä, toistuvan käsin tehtävän käsittelyn aiheuttamasta kulumisesta.

Ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää käsin tehtävästä käsittelystä aiheutuvista työperäisistä TULES-vaivoista puhuttaessa. Näillä vaivoilla saattaa olla vakavia seurauksia työntekijöille, ja ne saattavat rajoittaa heitä erilaissa työtehtävien ja vapaa-ajan toiminnoissa koko loppuelämänsä ajan. Kuormien nostamisen tai siirtämisen riski voidaan yhdistää kaikentyyppisiin TULES-vaivoihin. Mitä enemmän työntekijät altistuvat (pidempiä aikoja tai suurempi osuus heidän työajastaan) näille riskeille, sitä todennäköisemmin he ilmoittavat jostain TULES-vaivasta.

 

Mies nostamassa laatikkoa hartiatason yläpuolelle

Työperäinen selkäkipu on kaikkein yleisin kuormien käsin tehtävästä käsittelystä aiheutunut TULES. Noin neljännes eurooppalaisista työntekijöistä kärsii selkäkivusta, mikä on kaikkien ilmoitettujen työperäisten vaivojen listan kärjessä. Useat riskitekijät tekevät kuormien manuaalisesta käsittelystä vaarallista ja lisäävät tuki- ja liikuntaelinten vaurion riskiä. Nämä voidaan luokitella seuraavasti:

Kun taakkaa koskevat seuraavat asiat:

 • Kuorma on liian painava: turvalliselle käsin tehtävälle käsittelylle ei ole olemassa tarkkaa painorajaa, mutta 20–25 kg painava taakka on useimmille ihmisille raskas nostaa.
 • Kuorma on liian suuri: jos taakka on liian suuri eikä sitä voida nostaa tai kantaa lähellä vartaloa, lihakset väsyvät nopeammin. Varsinkin, jos kyseistä taakkaa käsitellään useita kertoja tunnissa.
 • Kuormaan on vaikea saada otetta: voi aiheuttaa tavaran lipsumisen, mikä puolestaan aiheuttaa taakan äkillisen liikkeen ja lisää vahingoittumisvaaraa.
 • Kuormaan on vaikea ylettyä: jos työntekijä joutuu kumartumaan tai kiertämään ylävartaloaan noston aikana, selkäranka voi vaurioitua helposti.
 • Kuorma on epätasapainossa: lihakset kuormittuvat epätasaisesti, koska kuorman painopiste on kaukana työntekijän vartalon keskikohdasta.
 • Kuorman muoto tai koko rajoittaa työntekijän näkökenttää: lisää kompastumisen, kaatumisen tai törmäämisen riskiä.

Työtehtävään liittyvät seikat:

 • Työ on liian rasittavaa; esim. sitä tehdään liian usein tai liian pitkiä aikoja ilman riittävää palautumisaikaa.
 • Työhön liittyy kömpelöitä liikkeitä tai vartalon asentoja; esim. kumartunut tai kiertynyt ylävartalo, kurkottelu, kohotetut käsivarret tai taakan kannattelu kaukana kehosta.
 • Työhön liittyy kuormien toistuvaa käsittelyä.

Työympäristöön liittyvät seikat:

 • Riittävän tilan puute manuaalisen käsittelyn aikana saattaa aiheuttaa kuormittavia vartalon asentoja ja taakan vaarallista epätasapainoa.
 • Liukkaat, epätasaiset tai epävakaat lattiat saattavat lisätä vahingoittumisvaaraa.
 • Työskentelypaikassa on äärilämpötila. Kuumuus saa työntekijät tuntemaan olonsa väsyneemmiksi, ja hikoilu vaikeuttaa otteen pitämistä, mikä johtaa suuremman voiman käytön tarpeeseen. Kylmyys voi tehdä käsistä tunnottomia, ja esineisiin on vaikeampi saada otetta.
 • Huono valaistus voi lisätä vahingoittumisvaaraa taakkaa käsiteltäessä. Se saattaa myös pakottaa työntekijät epämukaviin asentoihin heidän yrittäessään nähdä kunnolla, mitä ovat tekemässä.

Yksilölliset ja elämäntapoihin liittyvät tekijät, mm.:

 • Fyysiset ominaisuudet, kuten paino, pituus ja vahvuus.
 • Ikä – alaselän vaivat lisääntyvät iän ja työskentelyvuosien myötä. Alaselän kipu ilmaantuu usein ensimmäistä kertaa 30. ikävuoden tienoilla.
 • Kokemuksen tai koulutuksen puute.
 • Aikaisempi terveydentila.
 • Elämäntyyli ja -tavat, esim. tupakointi ja liikunnan puute.

Mikä on manuaalisen käsittelyn riskien arviointi?

Työnantajia vaaditaan arvioimaan työperäisistä tehtävistä, kuten manuaalisesta käsittelystä aiheutuvat terveys- ja turvallisuusriskit. Riskien arviointi on huolellinen tutkimus siitä, mitkä asiat työpaikalla saattavat mahdollisesti aiheuttaa haittaa siellä työskenteleville ihmisille. Tämän arvioinnin jälkeen voidaan selvittää, onko oikeisiin varotoimiin ryhdytty vai onko tarvetta lisätoimiin näiden riskien ehkäisemiseksi. Tavoitteena on poistaa – tai ainakin pienentää – vaarallisista manuaalisista töistä seuraavien onnettomuuksien, loukkaantumisten tai sairauksien riskiä.

 

Neljä työpaikan riskien arvioinnin toimenpidettä

 

Hyvä riskien arviointi voi itse asiassa hyödyttää liikeyrityksiä vähentämällä menetettyjen tulojen ja työntekijöiden sairauspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on laatinut hyödyllisen tarkistuslistan riskien arvioimisen avuksi.

Mitä voidaan tehdä vaarallisen manuaalisen käsittelyn riskien ehkäisemiseksi?

Kun riskien arviointi on suoritettu, tulee laatia luettelo valvontamenetelmistä tärkeysjärjestyksessä. Seuraavia valvontamenetelmiä voidaan käyttää manuaalisen käsittelyn riskien ehkäisemiseksi työpaikalla:

Manuaalisen käsittelyn eliminointi

Pohtikaa, voiko työn organisoida sellaisella tavalla, että käsin tehtävää kuormien käsittelyä voidaan välttää tai että sitä voidaan ainakin vähentää. Tutkikaa mahdollisuutta suunnitella työtehtäviä toisella tapaa tai hyödyntää sähkökäyttöisiä tai mekaanisia käsittelylaitteistoja, kuten nostotrukkeja tai kuljettimia.

Tekniset toimenpiteet

Jos käsin tehtävää käsittelyä ei voida välttää, automatisointia ja nosto- ja kuljetuslaitteiston käyttöä tulisi harkita. Esimerkkejä ergonomisista nostolaitteista ovat alipainenostimet, vaijerinostimet ja kärryt.

Nämä ehkäisevät toimenpiteet voivat usein olla kustannustehokkaita. Ergonomisten nostoapuvälineiden käytön etuja ovat mm.:

 • parempi/säilynyt tuottavuus
 • pienemmät työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuneet kustannukset
 • parempi työntekijöiden joustavuus
 • vähemmän työntekijöiden loukkaantumisia ja sairastumisia.

Organisatoriset toimenpiteet

Tulisi harkita vain siinä tapauksessa, että eliminointi tai tekniset toimenpiteet eivät ole mahdollisia. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. työpaikan olosuhteiden parantaminen riskien vähentämiseksi, esim. suunnittelemalla materiaalien säilytyspaikka niiden käsittelypaikan lähelle ja varmistamalla, että käsin nostamista vaativat materiaalit sijoitetaan tavalla, että työntekijöiden kurkottelua ja kumartumista rajoitetaan.

Usean ihmisen tulisi tehdä kaikki usein tehtävät tai raskaat työt. Käsiteltävää määrää tulisi mahdollisuuksien mukaan pienentää, ja kuorma tulisi jakaa mahdollisuuksien mukaan pienempiin osiin. Aikaa, jonka työntekijä käyttää manuaaliseen käsittelyyn tulisi jatkaa tauoilla tai siihen tulisi sisältyä vaihtelua muiden työtehtävien kanssa.

Tiedon antaminen työntekijöille ja koulutus

Jos työntekijät joutuvat käsittelemään tavaroita ja materiaaleja käsin, heille täytyy kertoa mahdollisista riskeistä ja siitä, miten niitä voidaan tunnistaa ja välttää. Työntekijöiden täytyy myös saada riittävää koulutusta laitteiston käytöstä ja oikeanlaisista käsittelytekniikoista.

Oman alan kustannustehokkaat ehkäisytoimenpiteet

Käsin tehtävään käsittelyyn liittyvien työpaikan riskejä arvioitaessa on tärkeää huomioida kuormaan, työtehtävään, työympäristöön ja työntekijään liittyviä eri tekijöitä. Kun riskien arviointi on tehty helpon nelivaiheisen oppaan sisältämiä ohjeita noudattamalla voidaan ryhtyä tarpeellisiin ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Ehkäisevät toimenpiteet, kuten ergonomisten nostolaitteiden käyttö, voivat usein olla kustannustehokkaita, ja tuoda mukanaan hyötyjä – esimerkkeinä parempi tuottavuus ja pienemmät työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuneet kustannukset. Lisää manuaalisen käsittelyn vaatimuksista ja ergonomisista nostoratkaisuista omalle alallenne löytyy täältä.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Warehouse worker driving a forklift with a mobile vacuum lifter on the forks

Tehosta keräily- ja pakkaustoimintoja puoliautomaattisilla ratkaisuilla

Varastojen keräily- ja pakkaustoimintojen tehostaminen on tärkeää nykyaikaisen verkkokauppaympäristön vaatimusten täyttämiseksi. Puoliautomaattisten ratkaisujen, kuten siirrettävien alipainenostimien, käyttöönotto varastoissa voi parantaa tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita sekä pienentää loukkaantumisriskiä.

Lue lisää

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

TAWI-alipainenostimilla joustava varastohenkilöstö

Varastot ja jakelukeskukset kohtaavat suuria haasteita työvoimapulan ja työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi, sillä ne lisäävät ylityön ja henkilöstöongelmien määrää. Alipainenostinteknologialla tuettu joustava henkilöstö voi olla vastaus näihin ongelmiin. Joustavan henkilöstön käyttöönotto voi parantaa varastotoimintojen yleistä tehokkuutta.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös