Työperäisten vammojen ehkäisy tavaroiden käsin tehtävässä käsittelyssä

Valitettavasti logistiikka, varastot, tuotanto – ja muut alat, joilla materiaalien käsittely on tärkeässä osassa – ovat kaikkein vaarallisimpien alojen joukossa muiden kuin kuolemaan johtavien tapaturmien ja sairastumisien suhteen.
Amerikkalaisen kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston (National Safety Council, NSC) mukaan vammojen syynä on useimmiten ylirasitus materiaaleja käsiteltäessä, ja sitä seuraavia yleisimpiä syitä ovat kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset. Useimmissa tapauksissa tällaisten loukkaantumisten riskiä voitaisiin selvästi vähentää tai jopa poistaa kokonaan. Hoitamalla asian oikein voidaan paitsi parantaa henkilöstön terveyttä ja työtyytyväisyyttä myös laitoksen tehokkuutta ja liiketoiminnan tulosta.

Työperäisten vammojen yleisiä syitä

Työperäisen vamman määritelmä on vamma tai sairaus, jonka syynä ovat tai jota pahentavat merkittävästi työpaikan tapahtumat. Pelkästään Yhdysvalloissa työperäisten tapaturmien tai muiden tapahtumien aiheuttamien vammojen kokonaiskustannukset ovat NSC:n mukaan jopa yli 170 miljardia dollaria. Lääkintäkustannukset ovat osa tätä lukua, mutta tuottavuuden menetykset sekä hallintokulut ovat vielä suurempia. Yhdysvaltalaisen Liberty Mutual -vakuutusyhtiön mukaan vammauttavat työtapaturmat maksavat yrityksille yli 59 miljardia dollaria vuodessa. NSC:n tilastojen mukaan yleisimpiä työajan menetystä aiheuttavia työperäisiä vammoja ovat:
 1. Nostamisen, laskemisen ja toistuvien liikkeiden aiheuttaman ylirasituksen osuus muodostaa yli kolmanneksen (33,5 %) loukkaantumisten kokonaismäärästä.
 2. Esineiden tai laitteistojen kanssa tapahtuneet kontaktit, kuten iskun saanti materiaalista tai materiaalien väliin jäänti, ovat toiseksi yleisin loukkaantumisen syy (26 %).
 3. Liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset ovat miltei yhtä yleisiä muodostaessaan 25,8 % kokonaismäärästä.
Näiden tapahtumien aiheuttamat loukkaantumiset ovat useimmiten nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai revähtymiä, arkuutta tai kipua sekä viiltoja, haavoja tai pistoja. Yksityisellä sektorilla useimmat tapaturmat tapahtuvat logistiikassa, teollisessa tuotannossa, rakennusalalla ja huolto-/korjausalalla.

Miten työperäisiä vammoja voidaan ehkäistä?

 Kaikkein tehokkain tapa vähentää huomattavia työtapaturmien aiheuttamia inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia on ehkäistä tapaturmia. Mistä pitäisi aloittaa? Kaikki yritykset ja logistiikkakeskukset eroavat toisistaan jossain määrin, ja kaikki edellyttävät yksilöllistä lähestymistapaa. Monet kuitenkin hyötyvät näistä yleisistä ehkäisystrategioista:
 • Riittävän koulutuksen varmistaminen: Riittämätön koulutus laitteiston, koneiden ja ajoneuvojen turvalliseen käyttöön on monien onnettomuuksien taustalla oleva syy. On varmistettava aina, että mahdollisesti vaarallisia laitteita käyttävällä henkilöstöllä on siihen asianmukainen koulutus. Lisäksi yrityksen johdon täytyy edistää asianmukaisten turvallisuusstandardien noudattamista, ja ne tulee myös pitää ajan tasalla.
 • Turvallisuussuunnitelma tulee laatia – ja sitä tulee käyttää: Turvallisuussuunnitelma on ehdottoman tärkeää loukkaantumisten ehkäisemiseksi ja turvallisen työympäristön luomiseksi. Sen tulee perustua mahdollisesti vaarallisten menetelmien arviointiin yksittäisessä laitoksessa. Lisäksi alan säädösten noudattaminen tulee varmistaa. Turvallisuussuunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi laitteiston käytön säännöt ja tarkistuslistat, vaarallisesta toiminnasta tai käytänteistä ilmoittamisen menetelmät, ohjeet hätätilanteita varten sekä muita oleellisia ohjeistuksia.
 • Tapaturmille alttiille olosuhteiden tutkinta ja seuranta: Kaikki yritykset joutuvat joutuvat ratkaisemaan erilaisia turvallisuusongelmia. Esimerkki tapaturmille alttiista olosuhteista voi olla jokin erityinen menetelmä tai tilanne, jossa onnettomuudet ovat yleisiä. Onnettomuuksien syy tulee tutkia, ja on kehitettävä strategia niiden ehkäisemiseksi.
 • Vaarallisen toiminnan ehkäisy: Onnettomuuksia tapahtuu paljon todennäköisemmin työpaikoissa, joissa työntekijät ponnistelevat liikaa tai joissa he kenties ovat suurpiirteisiä tuloksen parantamiseksi. Vaikka onkin luonnollista kannustaa luovuuteen ja tuottavuuden tehostamiseen, ei sellainen saa koskaan vaarantaa turvallisuutta. Kannattaa etsiä tapoja korostaa sitä, että yhtiö tekee parempaa tulosta, kun työntekijät pysyvät turvassa ja terveinä tarpeettoman riskinoton sijaan.
 • Suojalaitteiden käyttö: Jos työympäristö sitä edellyttää, tulee henkilöstölle hankkia henkilönsuojaimia ja niiden käyttöä tulee vaatia. Suojaimia ovat mm. kasvosuojain, turvakengät ja kuulosuojaimet. Lisäksi henkilöstölle tulee opettaa huolellisesti suojainten oikea käyttö.
 • Laitteiston ja ajoneuvojen turvallisuushuolto: Laitteiston ja ajoneuvojen suorittamatta jätetty kunnossapito on sekä kallis että yleinen useiden onnettomuuksien syy. Eräs tärkeä turvallisuustoimenpide on ottaa käyttöön käytäntö sen varmistamiseksi, että ajoneuvot ja muut laitteistot – mukaan lukien sähkökäyttöiset materiaalien käsittelyn ratkaisut – huolletaan noudattaen niille suositeltuja aikavälejä.
 • Työntekijöiden valvonta ja tukeminen: Kaikkien työntekijöiden tulisi voida päästä nopeasti esimiehen puheille, jos heillä on kysyttävää. Valvonta ja ohjaus varmistaa myös, että työntekijät suorittavat oikeita työtehtäviä, millä voidaan välttää epävarmuutta sekä tarpeetonta riskinottoa. Tämä on erityisen tärkeää suurissa laitoksissa, joissa henkilöstön jäsenet eivät aina tunne toistensa toimenkuvia.
 • Oikeat työvälineet ja laitteistot: Toistuvat tai raskaat käsin tehtävät materiaalien käsittelytyöt ovat usein syy paitsi uupumiselle myös työperäisille selkävaurioille, hartiakivulle, rannekivulle ja muille toimintakykyä heikentäville ongelmille. Alipainenostinten, vaijerinostinten, nosturien, kuljetinjärjestelmien ja muiden käsittelylaitteistojen käyttö vähentää vahingoittumisvaaraa merkittävästi.

Ergonomia on välttämätöntä työtapaturmien ehkäisyssä

Logistiikka- ja tuotantolaitokset korostavat usein onnettomuuksien ehkäisyä, mikä tietenkin on erittäin tärkeää. On kuitenkin myös tärkeää olla ylenkatsomatta teollisuusalan ergonomian roolia työperäisten vammojen ehkäisyssä. Huono ergonomia on erittäin yleinen syy vakaville ja pitkäkestoisille vammoille, jotka väistämättä vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja tuottavuuteen.
Kuten aikaisemmin jo todettiin, yli kolmas työperäisistä vammoista johtuu liikarasituksesta, joka puolestaan aiheutuu siirto-, nosto- ja laskutöistä sekä toistuvista liikkeistä. Ne kaikki liittyvät puolestaan ergonomiaan.

Mitä on teollisuusalan ergonomia?

Teollisuusalan ergonomia tutkii sitä, miten voidaan suunnitella ja käyttää teollisuuslaitteita tavalla, joka ei vahingoita työntekijöiden terveyttä. Sitä voidaan myös kuvata ihmisen ja koneen välisen rajapinnan ja/tai työskentelymenetelmien sovittamisena ihmiskehon luonnollisiin liikkeisiin sopiviksi. Toimistoergonomia sitä vastoin yleensä painottuu esimerkiksi ranteen tukemiseen, tuolin ja näytön säätöihin, istuma-asentoon tai käytetyn näppäimistön tyyppiin. Kaikkia näitä tekijöitä on suhteellisen helppo muuttaa vähäisin kustannuksin. Teollisuusalan ergonomiassa on tilanne päinvastainen; teollisuudessa esim. raskaiden nostotöiden tai kokoamistoimenpiteiden avuksi tarvitaan yleensä kehittyneitä laitteistoja. Toisin sanoen työn ergonomisesti tekemiseen tarvittavan laitteiston antaminen työntekijöille tarkoittaa teollisuuden alalla usein huomattavaa investointia. Näiden sijoitusten mukana saadaan huomattavia etuja tyytyväisempien ja terveempien työntekijöiden muodossa. Lisäksi tuottavuus paranee merkittävästi oikeiden valintojen myötä.

Käsin tehtävän materiaalien käsittelyn turvallisuusvaarat – ja ratkaisut niiden ehkäisemiseen

Useat ergonomiaan liittyvät materiaalien käsittelyn vaarat johtuvat raskaista tai väärin suoritetuista käsin tehdyistä töistä. Raskaiden esineiden nostaminen aiheuttaa rasitusta ja väsymistä, jotka voivat johtaa selkäkipuun, mikä on yleistä myös nykäisevin ja kiertoliikkein suoritettavissa nostotöissä. Koulutus ergonomisesti oikeanlaisiin nostotekniikoihin on tärkeä ensimmäinen askel vahingoittumisvaaran lieventämisessä. Se on myös aivan yhtä tärkeää nostolaitteistoa käytettäessä. Sillä ei kuitenkaan päästä lähellekään käsin tehtävään käsittelyyn liittyvien riskien eliminointia. Ennakoiva ratkaisu useisiin ergonomisiin vaaroihin on minimoida manuaalinen käsittely mahdollisuuksien mukaan. Räätälöidyn alipaineella toimivan nosto- ja käsittelyratkaisun käyttö auttaa seuraavin tavoin:
 • vähentää huomattavasti henkilöstön väsymystä poistamalla suurimman osan raskaiden kuormien nostoon tarvittavista ponnisteluista.
 • vähentää selkään ja hartioihin kohdistuvaa painetta, mikä muutoin on akuuttien ja pitkäkestoisten vaurioiden keskeinen syy.
 • helpottaa henkilöstön kierrätystä; koska kaikki pystyvät nostamaan raskaita tavaroita, sujuvoitettu henkilöstön kierrätys lieventää toistuvista työtehtävistä aiheutuvia työperäisiä vammoja.
 • vähentää kiertäviä selän liikkeitä ja kumartumista – alipainenostimet voidaan rakentaa varmistamaan vaivaton kallistaminen ja kääntö.
Merkittävien ergonomisten hyötyjen ja pienemmän onnettomuusriskin lisäksi alipainenostimet myös vähentävät kiertoaikoja huomattavasti. TAWI:n räätälöityjä nostoratkaisuja voidaan täydentää kaikkiin työnkulkuihin soveltuvilla työvälineillä. Ota rohkeasti yhteyttä TAWI:in jo tänään – pääsette ottamaan ensimmäiset askeleenne työperäisten vammojen vähentämisessä omassa laitoksessanne.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Logistic warehouse order picking

Tärkeitä KPI-mittareita varaston tehokkuuden mittaamiseen

Käytettävissäsi on todennäköisesti paljon erilaista varastotilojasi koskevaa dataa. Haasteena on valjastaa se parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistehokkuuden parantamiseen. Ensin on löydettävä oikeat KPI- eli suorituskykymittarit, jotka antavat hyödyllistä tietoa logistiikkaprosesseistasi.

Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös