Toimintojen tehostaminen nostovaunuilla

Varastonhallintaan liittyy monenlaista fyysistä työtä raaka-aineiden ja tuotteiden siirtämisestä ja käsittelemisestä tiiviisti aikataulutettuihin osien ja komponenttien toimituksiin. Toimiva varastonhallinta ei ole vain tavaran vastaanottoa ja siirtelyä – se on myös uusien ja parempien toimintatapojen etsimistä kustannusten vähentämiseksi ja ajan säästämiseksi. Oikeilla valinnoilla voidaan ehkäistä manuaalisen nostamisen vaaroja ja luoda samalla aiempaa joustavammat ja tehokkaammat toiminnot. TAWI:n ergonomiset, sähköiset nostimet, pinoajat ja kuljetusvaunut ovat juuri oikea lääke.

Toimitusketjut ovat viime aikoina olleet monenlaisten mullistusten kohteena. Tämä on vaikuttanut lähes kaikkiin varastotoimintoihin ja saanut toimijat kiinnittämään enemmän huomiota tähän ketjun tärkeään lenkkiin. Kaikilla aloilla on havaittu, että tehokkaat varastotoiminnot eivät ole vain kestäviä valintoja, vaan parantavat myös liiketulosta ja asiakastyytyväisyyttä. Tämä toimii kuitenkin myös toiseen suuntaan. Olipa käsiteltävä materiaali tai toiminto mikä tahansa, vääränlainen käsittely maksaa aikaa ja rahaa. Ja mahdollisesti myös asiakkuuksia.

Manuaalinen käsittely: mikä tahansa toimenpide, johon tarvitaan ihmistä nostamaan, laskemaan, työntämään, vetämään, kantamaan tai muutoin siirtämään tavaraa tai esinettä. Manuaalinen käsittely kuuluu jokaisen varaston arkeen. Vaaratilanteita voi ilmetä, jos työntekijöiden pitää siirtää tai käsitellä heille liian painavia tai suuria tai hankalan muotoisia tavaroita. Se on eräs varastoissa yleisesti sivuutetuista riskitekijöistä, joka voi pahimmillaan johtaa kalliisiin vammoihin ja tuotanto-ongelmiin.


Tehokkuuden maksimointi ja riskien tasapainottelu

Kaikilta varastoilta edellytetään tiettyjä asioita riippumatta siitä, onko kyse jälleenmyynti- vai tukkumyyntilogistiikasta, valmistuksesta tai materiaalien toimituksesta teollisuuden käyttöön. Merkittävintä on, että materiaalin tai kauppatavaran on päästävä paikasta A paikkaan B. Toinen väistämättömyys on, että kaikessa varasto- ja lastaustyössä nostetaan paljon raskasta tavaraa. Työntekijät joutuvat usein kumartumaan ja kääntyilemään, nostamaan ja siirtämään raskaita esineitä ja tekemään työtä hankalissa asennoissa. Yleisesti hyväksytty totuus on, että tavaraa pitää käsitellä manuaalisesti aina mahdollisuuksien mukaan, jotta vahingoittumisvaara – niin työntekijöiden kuin tuotteiden ja materiaalienkin – pysyisi pienenä sähkötrukkien käyttöön verrattuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että manuaalinen käsittely olisi täysin vaaratonta.

Varastotoiminnan haasteet

Man lifting a green crate with apples in a food storage facility

Manuaalinen käsittely on väsyttävää ja aiheuttaa jatkuvasti vakavia vammoja. Manuaalisesta käsittelystä aiheutuva ylirasitus ja fyysinen kuormitus ja niistä aiheutuvat vammat muodostavat itse asiassa noin kolmanneksen kaikesta hukatusta työajasta. Varastotilojen pinoamis-, tuotejakelu- ja yleistöihin liittyy monenlaisia haasteita lokerikkojen, korien ja pakkausten nostamisesta ja siirtämisestä suurten rullien, tynnyrien ja laatikoiden käsittelyyn (tavara on usein raskasta tai hankalan muotoista ja hartiakorkeutta ylempänä). Työntekijät ja nostettava ja siirrettävä tavara ovat alttiina erinäisille riskeille kaikissa työvaiheissa. Kaikki edellä mainitut tekijät vaikuttavat sekä tuottavuuteen että kannattavuuteen.

Useimmat varastotoiminnot edellyttävät sektorista riippumatta raskaiden, kookkaiden ja hankalasti käsiteltävien tavaroiden hallintaa ja potentiaalisesti vaarallisten toistuvien tai fyysisesti rasittavien toimenpiteiden tekemistä. Tämä koskee niin jälleenmyyntiä, tukkumyyntiä, tuotantoteollisuutta kuin muitakin teollisuudenaloja. Tällaisista manuaalisista toimista johtuvat rasitusvammat aiheuttavat eniten loukkaantumisia näillä aloilla huolimatta siitä, onko kyse tynnyreiden, kartonkien tai rullien siirtämisestä, kartonkien pinoamisesta lavoille tai yksittäisten komponenttien tai tuotteiden liikuttamisesta. Tuottavuus kärsii huomattavalla tavalla ja työtunteja valuu hukkaan.

Mitä vääränlaisesta nostamistekniikasta voi aiheutua työntekijöille?

 • Selkä- ja nivelvammoja
 • Nyrjäytyksiä ja revähdyksiä
 • Murtumia ja mustelmia
 • Haavoja ja naarmuja
 • Invalidisoivia vammoja (tai jopa kuolema)

Yleisimpiä vammoja ovat selkävammat, muut nyrjäytykset ja revähdykset, viiltohaavat ja syvemmät haavat. Jatkuvasta toistuvasta liikkeestä voi aiheutua myös rasitusvammoja. Kipua ja vaivoja ilmenee yleisimmin selässä, hartioissa ja käsissä. Manuaaliset käsittelytoimet, kuten nostaminen, kantaminen, työntäminen, kiinnipitäminen ja staattiset tai muutoin rasittavat työasennot voivat aiheuttaa vaivoja ja kipuja ja pahentaa niitä. Tällaiset manuaalisesta käsittelystä johtuvat vammat ovat useimmiten seurausta ylirasituksesta, jota aiheutuu tavaroiden nostamisesta, kantamisesta, työntämisestä tai vetämisestä sekä kompastumisista, kaatumisista tai iskuista.

Riskien tunnistaminen – ensimmäinen vaihe matkalla ongelmattomampaan käsittelyyn

Vammoja tai onnettomuuksia mahdollisesti aiheuttavien tehtävien eritteleminen on olennainen osa riskien tunnistamista. Jos oman yrityksesi varastotoimintoihin liittyy jokin seuraavista, työolosuhteita voisi varmasti parantaa:

 • Jatkuva tai pitkään kestävä kumartuneena oleminen, kurottaminen tai vartalon kiertäminen
 • Nostaminen hartiakorkeuden yläpuolelle
 • Jatkuva työskentely hankalassa asennossa tai toistuvat tai pakotetut liikkeet
 • Tarpeeton kahteen kertaan tehtävä käsittelytoimenpide
 • Kuormien siirtäminen tai kantaminen pitkiä etäisyyksiä
 • Kuormat, joita on vaikea käsitellä tai joista on vaikea saada otetta niiden koon, muodon tai jonkin muun ominaisuuden vuoksi
 • Herkästi särkyvät tai vaurioituvat tavarat

Omien tarpeiden mukainen manuaalisen käsittelyn riskien arviointi on olennainen tekijä asianmukaisia ratkaisuja haettaessa.

Woman holding a large box in a warehouse storage room

Ongelma-alueet tulevat tutuiksi manuaalisen käsittelyn parissa työskenteleville. He pystyvät erittelemään työtehtävät, jotka aiheuttavat vaivoja tai kipuja työn aikana. Työntekijöiden palaute on yleensä hyvä keino kerätä tietoa työn turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen.


Ergonomiaa ja ekonomiaa (älykkäiden nostovaunujen avulla)

Ergonomia käsitetään usein vain työympäristön parantamiseksi, jonka tavoitteena on minimoida työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille koituvat vaarat. Tämäkin tavoite on varsin kunnioitettava. Sana ”ergonomia” tarkoittaa kuitenkin kirjaimellisesti ”työn tutkimista” (sana on johdettu kreikan kielen sanoista ergon, työ, ja nomos, luonnonlait). TAWI on toiminut aina tämän laajemman määrittelyn mukaisesti. Meidän näkemyksemme mukaan ergonomia tarkoittaa työympäristössä tapahtuvan toiminnan tehokkuuden tutkimista – ja parantamista. Mukavuus ja toimivuus ovat luonnollisesti tärkeitä tekijöitä. Haluttu lopputulos on kuitenkin aiempaa turvallisempi ja myös tehokkaampi ympäristö. Tehokkaampi työympäristö on myös tuottavampi.

Turvallisempaa nostamista ja käsittelyä

Järkevästi ajattelevat yritykset ovat havainneet, että varaston työolosuhteiden uudelleenjärjestelystä tai muuttamisesta on saatavilla monenlaisia etuja, kun työskentely on turvallisempaa ja helpompaa. Kun tuki- ja liikuntaelinten vaivoja aiheuttavat nosto- ja käsittelytehtävät saadaan siirrettyä historiaan, vammat ja poissaolot vähenevät. Ja kun nostaminen on helpompaa, yhä useammat työntekijät voivat tehdä nostotöitä, mikä auttaa henkilöstön rekrytoinnissa ja pitkäkestoisten työsuhteiden ylläpitämisessä. Lisäksi turvallinen nostaminen ja käsittely pitää tuotteet ja materiaalit kunnossa, mikä vähentää tuotevirheitä ja palautuksia. Tämä tietysti tarkoittaa vähemmän hukattua aikaa, rahaa ja resursseja.

Olemmekin erityisen ylpeitä simppelistä yhtälöstämme. Ergonomia = Ekonomia (eli taloudellisuus). Matematiikka on mahtava keksintö.

Millaisia riskejä vääränlaisista nostotekniikoista varastotoiminnoille voi aiheutua?

 • Tuottavuuden heikentyminen
 • Toimintojen tehokkuuden heikentyminen
 • Tuote- ja materiaaliviat
 • Vähemmän joustava työvoima
 • Enemmän poissaoloja

Tehokas nostovaunu – jokaisella pilvellä on hopeareunuksensa

Haasteet voivat olla myös mahdollisuus. Tämä koskee myös manuaaliseen nostamiseen liittyvää haasteellisuutta. Manuaalisen nostamisen vaarat voidaan poistaa oikeilla toimintatavoilla, mikä luo samalla aiempaa joustavammat ja tehokkaammat varastotoiminnot. TAWI:n ergonomiset, sähköiset nostimet, pinoajat ja kuljetusvaunut ovat juuri oikea lääke.

Man walking with a lifting trolley in a warehouse

Sähköisiä TAWI-nostimia on useita eri malleja. Kaikissa on innovatiivinen moduuleista koostuva rakenne ja kaikkia voidaan käyttää useiden erilaisten nostotyökalujen kanssa, mikä takaa lähes kaikenlaisten materiaalien ja tavaroiden turvallisen ja tehokkaan nostamisen. Käyttäjät voivat mukauttaa nostimia tarpeidensa mukaan räätälöidyillä työkaluilla ja erilaisilla ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu optimoimaan tarkkuus ja hallittavuus.

Laitteiden erikoisominaisuuksilla voidaan turvata niin käyttäjien kuin kuormienkin turvallisuus. Kaikissa malleissa on turvamekanismi, joka pysäyttää nostimen heti, jos nostin osuu laskettavaan esineeseen. Tämä varmistaa, että nostin ei kaadu eikä vahingoita mitään tielleen osuvaa. TAWI:n nostovaunujen avulla kaikki käyttäjät voivat pituudestaan tai voimistaan riippumatta käsitellä jopa 250 kiloa painavia kuormia turvallisesti ja vaivattomasti. Työvoimaa voidaan käyttää uskomattoman joustavasti, kun erilaisten laatikoiden, tynnyreiden, kelojen ja tavanomaisten kuormien nostaminen, laskeminen, kääntäminen, kallistaminen, kiertäminen ja siirtäminen sujuu huolettomasti.

TAWI:n nostovaunuratkaisut:

 • Vähentävät uupumusta ja toistuvuudesta aiheutuvaa rasitusta
 • Pienentävät onnettomuus- ja loukkaantumisriskien todennäköisyyttä
 • Parantavat työntekijöiden terveydentilaa ja tuottavuutta
 • Lisäävät työvoiman joustavuutta ja kapasiteettia
 • Suojaavat kuljetettavaa tavaraa

Vain TAWI:n nostimista löytyvällä QuickLoad-toiminnolla nostimen voi ohjelmoida pysähtymään juuri halutulle tasolle, mikä helpottaa tavaran pinoamista hyllyille ja kelojen kiinnittämistä koneiden akseleille. Vaunun leveyttä voi säätää joustavilla jaloilla siten, että lavoille ajaminen ja kurottaminen sujuu vaivattomasti, mikä parantaa käyttölaajuutta ja joustavuutta entisestään. Erinomaisilla liikkuvuusominaisuuksilla varustetut akkukäyttöiset TAWI-nostovanut ovat erityisen toimiva ratkaisu teollisuus- ja tuotantoympäristöihin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaunut on myös helppo puhdistaa ja steriloida. Nostovaunut soveltuvat turvalliseen materiaalinkäsittelyyn myös ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat erityisen tiukkoja, kuten ruoan ja lääkkeiden käsittelyssä.

Joustavat nostokärryt kaikkiin tarpeisiin

TAWI:n nostokärryt ovat kompakteja ja kevyitä täysikokoisiin nostotrukkeihin verrattuna. Ne ovat ihanteellisia materiaalinkäsittelyyn ahtaissa tiloissa ja tiloissa, joissa tavaraan on vaikea päästä käsiksi. Ne vievät myös huomattavasti vähemmän tilaa säilytyksessä.

Kaikki TAWI:n kärry- ja nostoratkaisujen kokoonpanot vähentävät manuaaliseen käsittelyyn liittyviä riskejä ja parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta. TAWI:n nostokärryt ovat myös erinomainen sijoitus. Nostinratkaisumme nopeuttavat tavarankäsittelyä ja parantavat tuottavuutta lähes kaikilla jälleenmyynnin, tukkumyynnin, teollisuuden tai tuotannon aloilla yksin tai yhdessä muiden käsittelylaitteiden kanssa.

Man using a lifting trolley to lift crate from pallet rack


TAWI haluaa auttaa

Manuaaliseen nostamiseen liittyvät vaaratekijät eivät aiheuta tuhoja vain tuotteille ja henkilöstölle, vaan myös tulokselle. Nämä tekijät ovat kuitenkin poistettavissa – tai ainakin minimoitavissa. TAWI auttaa valitsemaan nostoratkaisut, jotka vähentävät materiaalien siirtämiseen, käsittelemiseen ja varastointiin liittyviä onnettomuuksia työpaikalla ja jotka parantavat varastotoimintojen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Ota yhteyttä TAWI:in jo tänään, niin kerromme, miten voimme auttaa turvaamaan varastotoimintosi myös tulevaisuudessa järkevästi toimivilla nostoratkaisulla ja pitämään yritystoimintasi ajanmukaisena ja tuottavana kaikissa tulevissa haasteissa.

 

Tarvitsetko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä tästä

Ota yhteyttä

Siirry ylös