Förbättra hälsa och säkerhet på arbetet med smarta lyft

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är avgörande för att uppnå hållbara arbetsförhållanden. Försämrad hälsa och olyckor relaterade till arbetet är fortsatt vanligt förekommande i många branscher, och kostnaderna i form av smärta och besvär för människorna samt de ekonomiska konsekvenserna är fortsatt avsevärda.

Att förespråka yrkeshälsa och säkerhet för att förbättra allmänna arbetsförhållanden är viktigt, inte endast för att säkerställa de anställdas välbefinnande, men även för att positivt påverka produktiviteten. Hälsosamma medarbetare är mer motiverade, känner sig mer tillfredsställda av jobbet och tillför en högre kvalitet till produkter och tjänster. På så vis förstärker det den allmänna livskvaliteten för individer såväl som samhället i stort.


Börja med att förebygga

Sätt långsiktiga mål för förbättringar av hälsan och säkerheten på arbetet. Genom att sträva efter att minimera farorna i din arbetsmiljö, kan du bidra till att minska kostnaderna för arbetsskador och sjukdomar, förbättra arbetsförhållandena samt öka produktiviteten.

Det är många faktorer som påverkar hälsan och säkerheten på arbetsplatsen. Ergonomi, stress och kemiska risker är alla viktiga aspekter att ha i åtanke. Inom alla dessa områden finns regler som arbetsgivare måste följa. Den här artikeln har fokus på ergonomi, vilket inkluderar hur man anpassar uppgifter och arbetsflöden för att minimera skade- och hälsorisker för människor. Att planera och organisera arbetet på ett hållbart vis är en nyckelkomponent i att förebygga faror på arbetsplatsen.

Eftersom yrkesrisker sker på arbetsplatsen är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsmiljön är en trygg och säker plats. Det inkluderar att förebygga och skydda medarbetare från yrkesrisker. Utbildning inom riskförebyggande och träning i hur man utför arbetsuppgifter på säkert vis är kritiska delar i att skapa en hälsosam och säker arbetsplats.


Identifiera och förstå arbetsplatsens risker

Generellt sett rapporterar små arbetsplatser högre grad av arbetsskador än stora. Det verkar som att mängden allvarliga skador på små arbetsplatser (definierat som färre än 50 anställda) är dubbelt så stor som den på stora arbetsplatser (definierat som fler än 200 anställda).

Oavsett verksamhetens storlek, finns det en koppling mellan arbetsförhållanden och muskuloskeletala sjukdomar (MSD, Musculotoskeletal Disorders). MSDer förekommer i de flesta branscher och uppstår ofta i samband med manuell hantering, så som tunga lyft, repetitiva sysslor samt obekväma, ansträngande och stressfulla hållningar och rörelser.

Female worker carrying a large package and putting on a fork lift

Manuell hantering avser främst arbete utfört för hand i form av att lyfta, bära, släpa eller dra. Det täcker även moment så som att flytta gods till och från hyllor, sortering och palletering av paket samt påfyllnad av kärl och maskiner med råmaterial för hand, och mycket mer. Tung manuell hantering för med sig risken av att överbelasta operatörens rygg, axlar och armar. Just detta är särskilt riskabelt när hanteringen kombineras med dålig arbetshållning.

Den vetenskapen vi har nu lyfter fram tre aspekter som skall tas särskild hänsyn till för att förebygga ryggskador:

1. Om möjligt, undvik att lyfta tungt (eller använd tekniska hjälpmedel så som vakuumlyftar eller lyftvagnar)
2. Håll lasten nära kroppen
3. Undvik att lyfta och vrida samtidigt

Människokroppen är byggd för rörelse och att bära laster, och frodas till och med av det så länge det finns en variation i lasterna och rörelserna samt en möjlighet att återhämta sig. Om samma rörelser eller bärande repeteras ofta, eller sker under lång tid, är möjligheten att återhämta sig begränsad och risken för olyckor eller försämrad hälsa ökar.


Vad är en högrisklast?

Högrisklaster, eller hälso-riskabla laster, innefattar tunga laster, repetitiva in- och urlastningar, samt statisk muskelansträngning. Belastningsdos är ett mått som vanligtvis används för att uppskatta hälso- och skaderisker. Belastningsdosen är en kombination av följande faktorer:

  • Hur mycket (intensitet)
  • Hur ofta (frekvens)
  • Hur länge (duration)

En hög belastningsdos är ofta en högrisklast, men även låga belastningsdoser kan ha negativa effekter, särskilt när arbetet är repetitivt. Repetitivt arbete syftar till en eller flera sysslor (med liknande rörelser) som den anställde utför om och om igen under en stor del av arbetsdagen. Uppgiften är ofta endast en del i ett större arbetsflöde och görs ofta i hög takt.

Male worker carrying a large heavy jute sack on his shoulder

Löpande repetition av samma rörelser leder till en enformig, konstant belastning. Objektet som hanteras behöver knappt väga något då armarnas egen vikt är tillräcklig för att anstränga muskler och leder på ett ogynnsamt vis. Konsekvensen på lång sikt kan bli en gradvis ökning av skador som kan ta lång tid att läka. När skadan väl är skedd känner vi ofta samma smärta när vi utsätts för liknande belastningar.


Vilket ansvar bär arbetsgivaren?

Arbetsgivare är ansvariga för att säkerställa att arbetsplatsen och jobbet som skall göras är tillräckligt ergonomiskt utformat. För att kunna implementera förebyggande åtgärder måste arbetsgivaren utvärdera arbetsförhållandena och göra en riskbedömning. Här finns en hjälpsam guide för hur du gör en riskbedömning på din arbetsplats.

När en anställd skadar sig på grund av akut överbelastning, eller lider av yrkessjukdomar till följd av överbelastning under lång tid, måste arbetsgivaren agera. Ju snarare det ageras, ju enklare blir det för den anställde att återvända till arbetet.

Arbetsgivare bör utvärdera om laster, antingen var för sig eller i kombination, riskerar att leda till MSDer. Riskerna måste utvärderas baserat på lastens duration, frekvens och intensitet (som nämnt ovan). Dessutom bör arbetsgivaren forma arbetsplatsen på ett sätt som minimerar riskerna för MSDer vid manuell godshantering.

Att vidta förebyggande åtgärder innebär både organisatoriska processer och implementering av lyfthjälpmedel så som vakuumlyftar och lyftvagnar för att undvika att medarbetarna hanterar laster manuellt.


Vilket ansvar har den anställde?

Male worker in food factory emptying a bag intro a mixer

Anställda har också ansvar. Att vara uppmärksam över riskerna i arbetsmiljön och att rapportera dem till arbetsgivaren, är en skyldighet. För att förebygga olycksrisker och hälsorisker måste även den anställda se till att använda hjälpmedel och skyddsutrustning i enlighet med arbetsgivarens instruktioner.


TAWIs lyftutrustning som förebyggande åtgärd

Som tidigare nämnts bör manuell hantering och tunga lyft undvikas för att förebygga arbetsskador och olyckor. Ibland är det, dock, inte möjligt att undvika manuell hantering genom omorganisering av den specifika uppgiften. Detta leder till att arbetsgivaren behöver kolla på alternativa lösningar. Lyfthjälpmedel, inklusive mobila och stationära vakuumlyftar, lyftvagnar och telfrar är några exempel på utrustning som inte bara hjälper dig minimera skaderisken, men som ofta även bidrar till ökad produktivitet.

Kombinationen av förbättrad arbetsplatshälsa, säkerhet OCH ökad produktivitet kommer säkerställa en hållbar framtid för din verksamhet. Det är det här vi på TAWI vill hjälpa dig uppnå. Vår smarta lyftutrustning är utvecklad för att optimera ditt arbetsflöde, vare sig det är inom produktion, distribution eller logistik.

”Den största fördelen är att det blivit färre skador, men även att vi blivit effektivare” säger Niklas Blomberg, Projektledare Logistik på Jollyroom.

”Vi använder flera lyftar från TAWI i vår produktion, de är enkla att använda och har hög driftsäkerhet. Lyftarna är ergonomiskt utformade vilket har minskat antalet arbetsskador.”, Gustaf Henrysson, Produktionsingenjör, Artico, Sverige.

”Utrustningen är enkel att använda och att lasta kartonger och fat på pall går snabbt med vakuumlyfytarna, dessutom är det ergonomiskt.”, Matthijs van der Geest, Logisitkarbetare på Jopen Brewery, Nederländerna.

 

Male worker lifting boxes from conveyor to pallet using handheld vacuum lifter

Jopen Brewery, Nederländerna


Smart lyftutrustning i vardagen

På RPC Superfos i Randers produceras och förpackas stora mängder förpackningar dygnet runt, varje dag. Färdiga produkter packas i kartonger och placeras på pall. Ofta måste kartonger lyftas över axelhöjd då de staplas upp till 2,6 meter högt. Den typen av upprepade lyft påverkar kroppen på sikt och kan leda till arbetsskador.

För ungefär 20 år sedan bestämde sig RPC Superfos att investera i sina första vakuumlyftar från TAWI, vilket gav ett bra resultat. ”Med våra vakuumlyftar minskar vi risken för arbetsrelaterade skador på lång sikt. Dessutom är våra medarbetare glada att vi har hittat en lösning som tar hänsyn till deras hälsa och välmående.”, Henning Frederiksen, Projektledare, RPC Superfos i Randers, Danmark.

lifting box above shoulder height using vacuum lifter with flex handle

 

Vakuumlyftarna används dygnet runt av personalen som packar våra varor. Nya medarbetare får lära sig att hantera lyftarna som en del i sin introduktionsutbildning. ”Vi skulle inte klara våra manuella lyftmoment utan dem”, säger Susan Betzer, packanställd och arbetsmiljöombud på RPC Superfos Randers, Danmark.


 


Behöver du hjälp?

Har du manuella hanteringsmoment som inte kan ersättas? Med erfarenhet från flera decennier av att hjälpa våra kunder lyfta och flytta gods på ett hållbart sätt, kan vi hjälpa dig hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi kan hjälpa dig skapa en säker och hälsosam arbetsplats utan att tumma på produktiviteten. Kontakta oss för att boka ett gratis besök eller produktdemo.

Relaterat innehåll

Kvinna lyfter avlångt paket med hjälp av

Så skapar du en flexibel arbetsstyrka med lyfthjälpmedel

Lager och distributionscentraler ställs inför stora utmaningar i form av personalbrist och hög personalomsättning som leder till mer övertid och bemanningsproblem. En flexibel arbetsstyrka, som stöds av tekniken från vakuumlyftar, kan bli en game changer som löser dessa utmaningar. En mer flexibel arbetsstyrka kan förbättra den sammantagna effektiviteten i lagerverksamheten.

Läs mer

Meeting about logistics trends in a warehouse full of boxes

Logistiktrender 2023: Topp 5 trender inom logistik

Logistiksektorn är i ständig förändring och anpassning till den snabba teknologiska utvecklingen och miljömässiga behov. För att företag inom branschen skall hänga med och hålla sig konkurrenskraftig i dessa tider, krävs flexibiliteten att kunna implementera de senaste tekniska lösningarna, nya processer och nya strategier för att lyckas. Logistikteknik kommer fortsätta att utvecklas och växa, vilket gör branschen med flexibel och pålitlig. Här är några av de viktigaste trenderna att hålla ett öga på i 2023, som kommer forma framtiden för logistiksektorn.

Läs mer

Mer info? Kontakta oss här

Kontakta oss när det passar dig, så hjälper vi dig.
Om du vill nå oss direkt för svar, kan du ringa oss:

  • Kristian Kovacic, Öst: 0707-89 62 90
  • Markus Carlbom, Norr: 031-79 20 710
  • Erik Wingholm, Syd: 0705-95 78 10
  • Daniel Hasselqvist, Väst: 0703-45 28 80
i
Hör av dig

Enter what you want to lift with dimensions and weight, size of the work surface and lifting height to get an accurate quote.

Are you unsure?
Call us on 0300 185 00 (8.00-17.00) for advice

Kontakta oss

Go to the top