Ehdot

Yleiset ehdot

1 – Yleistä. Seuraavilla käsitteillä ja termeillä on näissä ehdoissa seuraavat merkitykset: ’TAWI™’ viittaa TAWI AB -yhtiöön tai tapauksesta riippuen sen osakkuusyritykseen. ’Asiakas’ viittaa tuotteita ja/tai palveluita ostavaan henkilöön. ’Sopimus’ viittaa kaikkiin tuotteita koskeviin sitoviin ostosopimuksiin, näihin yleisiin ehtoihin sekä mahdollisiin muihin kirjallisiin aikatauluihin/ehtoihin, jotka sisällytetään viitteellä. ’Tuote’ tai ’tuotteet’ viittaavat kaikkiin tuotteisiin (mukaan lukien varaosat ja kertakulutustavarat), joita TAWI™ on suostunut jonkin sopimuksen nojalla toimittamaan. ’Vakiotuote’ tai ’vakiotuotteet’ viittaavat TAWI™:n perustuotevalikoiman sisältämiin valmistuotteisiin. ’Yksilöity tuote’ tai ’yksilöidyt tuotteet’ viittaavat tuotteisiin, jotka on muokattu, suunniteltu ja koottu asiakkaan yksilöllisten tai henkilökohtaisten erittelyjen/vaatimusten mukaisesti. ’Palvelut’ viittaavat TAWI™:n tarjoamiin asennus-, tuki-, kunnossapito- tai muihin palveluihin.   Sopimusta (sisältäen nämä ehdot) sovelletaan kaikkiin tuotteita koskeviin tarjouksiin (ja asiakkaan tilauksiin), myyntiin ja toimitukseen sekä TAWI™:n suorittamaan palvelujen tarjoamiseen, ja se muodostaa yksinomaisen ja kokonaisen sopimuksen TAWI™:n ja asiakkaan välillä tässä käsitellystä kohteesta. Sopimuksesta poikkeavia ehtoja ei katsota päteviksi, ellei TAWI™ ole niitä nimenomaisesti vahvistanut kirjallisesti.   Yksilöityjä tuotteita koskevat sopimukset sitovat TAWI™:a vasta sen jälkeen, kun asiakas on kirjallisesti hyväksynyt tekniset suunnitelmat/piirustukset ja kyseessä olevaa tuotetta koskevan hintatarjouksen. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen TAWI™ lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen. Vakiotuotetilausten tulee olla TAWI™:n kirjallisesti vahvistamia, ja ovat sitovia tällaisen vahvistuksen jälkeen.   Mikäli TAWI™:n antaman tarjouksen/hinnan voimassaoloaikaa ei ole erikseen mainittu, kyseinen aika on kymmenen (10) päivää antopäivämäärästä. Sopimus katsotaan solmituksi, kun asiakkaan ja TAWI™:n valtuutetut toimihenkilöt ovat sen allekirjoittaneet tai kun TAWI™ on toteuttanut asiakkaan tilauksen.   2 – Tuotteet, toimitus jne. Toimituspäivät ovat ainoastaan arvioita ja edustavat ainoastaan TAWI™:n parasta estimaattia toimitukseen vaadittavasta ajasta. TAWI™ ei ole korvausvastuussa asiakkaalle tai mahdollisille kolmansille osapuolille toimituksen viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä tai kuluista (suorista, epäsuorista, taloudellisista, välillisistä, oheismenetyksistä tai -kuluista tai muista menetyksistä tai kuluista).   Ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita, kaikki tämän nojalla tehdyt toimitukset toteutetaan noudettuna TAWI™:n toimipisteestä Kungsbackasta Ruotsista (INCOTERMS 2010) (tai muusta vastaavasta TAWI™:n osoittamasta paikasta) ja pakataan TAWI™:n vakiomallisiin kaupallisiin toimituspakkauksiin. Mikäli TAWI™ avustaa asiakasta kuljetuksen ja vakuutuksen järjestämisessä, omistusoikeus sekä tappioiden ja vaurioiden riski siirtyy asiakkaalle hetkellä, jolloin TAWI™:n luovuttaa tuotteet kuljetusliikkeelle asiakkaalle tehtävää toimitusta varten. Asiakas korvaa TAWI™:lle kaikki kuljetus- ja vakuutuskulut sekä TAWI™:lle aiheutuneet säilytyskulut ajalta sen päivämäärän jälkeen, jolloin TAWI™ on valmis suorittamaan toimituksen.   Asiakas voi sopia tilauksen uudesta päivämäärästä ainoastaan TAWI™:lta saadulla kirjallisella suostumuksella, minkä TAWI™ voi myöntää tai evätä täysin oman harkintansa mukaan. Uudelleen sovitun päivämäärän tulisi olla korkeintaan kolmekymmentä (30) päivää alkuperäisen pyydetyn toimituspäivämäärän jälkeen. Uudelleen sovittuihin päivämääriin saatetaan soveltaa kymmenen (10) prosentin seuraamusmaksua TAWI™:n harkinnan mukaan, ja se perustuu uudelleen aikataulutetun tilauksen tai sen osan kokonaishintaan.   Yksilöityjä tuotteita tai yksilöityjen tuotteiden järjestelmien osana olevia vakiotuotteita koskevia sopimuksia ei voi peruuttaa ilman TAWI™:lta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Pelkkiä vakiotuotteita sisältäviä sopimuksia voi peruuttaa sillä edellytyksellä, että peruutus tehdään kirjallisesti ja kymmenen (10) päivää ennen toimitusta.   Asiakas voi lisätä sopimukseen tuotteita TAWI™:n kirjallisella suostumuksella. Periaatteessa lisäyksiä ei hyväksytä, mikäli vahvistettu toimituspäivämäärä on alle seitsemän (7) päivän kuluttua kyseisestä pyynnöstä.   3 – Hinnat ja maksu. Tuotteiden ja palveluiden myyntihinnat hyväksytään sellaisina kuin ne ilmoitetaan sopimuksessa. Asiakas hyväksyy sen, että tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu sekä muut sopimuksen sisältävät ehdot on laadittu osapuolten sopiman, mahdollista tuotteiden ja/tai palveluiden viallisuutta/viivästymistä koskevien riskien allokoinnin pohjalta. Asiakas hyväksyy myös sen, että hinnoittelu ja ehdot olisivat olleet muunlaiset, mikäli riskin allokointi olisi ollut erilainen.   Kaikki jäljempänä olevat sopimukset ja toimitukset edellyttävät aina asiakkaan taloudellisen tilan hyväksyntää TAWI™:n taholta. Mikäli TAWI™ jollain hetkellä oman yksinomaisen harkintansa pohjalta katsoo, että asiakkaan taloudellinen tila ei ole tyydyttävä tai mikäli asiakas jättää suorittamatta jonkin maksun sen erääntyessä muiden TAWI™:lla mahdollisesti olevien oikeuksien lisäksi TAWI™ voi, myös sopimuksen täyttämisen jälkeen ja alla olevasta huolimatta, lykätä toimitusta tai kieltäytyä siitä, kieltäytyä myöntämästä luottoa tai pitämästä luottoa voimassa tai saattaa ehdollistaa tällaiset toimitukset tyydyttävien vakuuksien tai ennakkokäteismaksujen saannille.   Mikäli tässä ei nimenomaisesti toisin mainita, TAWI™ laskuttaa asiakasta ennen toimitusta ennakkokäteismaksuja koskevien maksuehtojen mukaan, ellei ole sovittu asiakastililuotosta, jonka ylläpidon TAWI™ katsoo olevan tyydyttävän. Tällaisessa tapauksessa maksuehdot on kolmekymmentä (30) päivää netto laskun päivämäärästä. Yksilöityihin tuotteisiin sovelletaan seuraavia maksuehtoja edellä olevan estämättä: Asiakkaan tulee maksaa kolmekymmentä (30) prosenttia yksilöidyn tuotteen sovitusta hinnasta kymmenen (10) päivän kuluessa TAWI™:n tilausvahvistuksesta. Hinnan jäljellä oleva osuus tulee maksaa kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskun päivämäärästä.   Kaikki maksusuoritukset tulee tehdä sopimuksessa eritellyllä valuutalla. Asiakkaan tulee suorittaa kaikki maksut riippumatta siitä, onko asiakas tarkistanut tai käyttänyt tuotteita tai saattaako asiakas tarkistaa tai käyttää niitä. Asiakas ei saa laskuista alennuksia eikä velkaa kuitata, ellei TAWI™ ole sellaista ennakkoon hyväksynyt. Kaikkiin eräpäivänä maksamatta jätettyihin laskutettuihin summiin saatetaan lisätä korko, joka on puolitoista (1,5) prosenttia kuukaudessa tai sillä hetkellä suurin Ruotsin lainsäädännön sallima korko sen mukaan, kumpi on pienempi, kunnes laskutettu summa on maksettu kokonaan. TAWI™ pidättää oikeuden käyttää kaikkia laillisia oikeuskeinoja, mikäli asiakas ei suorita maksuja niiden erääntyessä. Asiakkaan tulee korvata TAWI™:lle viivyttelemättä kaikki kulut, joita TAWI™:lle aiheutuu erääntyneiden maksujen perimisestä, mukaan lukien asianajajakorvaukset.   Ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita, hinnat eivät sisällä liittovaltiollisia tai tullimaksuja tai valtiollisia tai paikallisia myyntiä, käyttöä, tavaroita ja palveluita koskevia veroja tai valmisteveroja tai muita samankaltaisia kyseessä olevaan liiketapahtumaan liittyviin tuotteisiin tai palveluihin sovellettavia veroja. Asiakkaan tulee maksaa kaikki tällaiset verot, ellei asiakas toimita TAWI™:lle tyydyttävää todistetta siitä, että asiakas on vapautettu tällaisista veroista. Mikäli lainsäädäntö tai jokin säädös edellyttää TAWI™:a perimään tällaisia veroja, asiakas hyväksyy sen, että kyseiset verot lisätään tuotteiden ja/tai palveluiden myyntihintaan.   Asiakas myöntää täten TAWI™:lle vakuusosuuden kaikkiin tuotteisiin ja kaikkiin niistä saatuihin tuottoihin ja tuotteisiin, kunnes kaikki erääntyneet tai jäljempänä erääntyvät summat on maksettu. TAWI™:lla on oikeus tuotteiden haltuunottoon ja poistamiseen ilman, että se rajoittaa TAWI™:n muita lainsäädännön tai muiden oikeusperiaatteiden mukaisia oikeuskeinoja. Asiakas suostuu, milloin tahansa ja ilman lisäarviointeja toteuttamaan ja toimittamaan kaikki tällaiset jatkotoimenpiteet ja välineet tai varmistaa niiden toteuttamisen ja toimittamisen (mukaan lukien rajoituksetta mahdollisesti tarvittavat rahoitusselvitykset) siten kuin TAWI™ saattaa perustellusti pyytää TAWI™:n vakuusosuuden täydentämiseksi.   4 – Takuut ja korvausvastuu. Ellei sopimuksessa toisin mainita, TAWI™ takaa asiakkaalle, että tuotteissa ei esiinny materiaali- ja työvirheitä kahteentoista (12) kuukauteen tuotteiden toimittamisesta asiakkaalle, jäljempänä ’takuuaika’. TAWI™:n takuu ei koske TAWI™:n suorittamia palveluita (mukaan lukien ’palvelut’) eikä tuotteita, mikäli niitä koskee jokin seuraavista: (i) vääränlainen asennus, säilytys tai testaus; (ii) epäsopiva käyttöympäristö; (iii) tuotteen käyttö muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen; (iv) tuotteen valvonta tai käyttö muulla kuin TAWI™:n ohjeistamalla tavalla tai hyvistä alan käytänteistä poiketen; (v) tuotteen tai sen lisävarusteiden muuntelu tai tuotteen tai jonkin sen osan poisto tai muokkaaminen ilman TAWI™:lta ennakkoon saatua kirjallista suostumusta; (vi) poikkeava mekaaninen, fyysinen tai sähköinen kuormitus; (vii) muiden kuin TAWI™:n tai TAWI™:n hyväksymien kolmansien osapuolten suorittamat muokkaukset tai korjaustyöt; (viii) sellaisten varaosien tai kertakulutustavaroiden käyttö, joita TAWI™ ei ole hyväksynyt; (ix) epäasianmukainen toiminta tuotteen kuljetuksen aikana tai (x) muunlainen väärinkäyttö, huolimattomuus tai onnettomuus. Tuotteet noudattavat Euroopan talousalueella (ETA) myytäville tuotteille säädettyjä terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia standardeja. Mikäli tuote ei ETA:n ulkopuolella ole vastaavan sovellettavan lainsäädännön mukainen, ei sitä katsota virheeksi tai puutteeksi. Vastaavasti vaatimustenmukaisuuden vastaisuutta ei katsota viaksi tai puutteeksi eikä se synnytä korvausvelvollisuutta TAWI™:lle, mikäli jokin tuote ei ole sovellettavan lainsäädännön tai säädösten mukainen sellaisella ETA:n ulkopuolisella alueella, jossa tuotetta käytetään. Asiakas voi päättää laajentaa takuuta kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden mittaiseksi alkaen toimituspäivämäärästä maksamalla ylimääräiset viisi (5) prosenttia tuotteen ostohinnasta.   Asiakkaan tulee ilmoittaa TAWI™:lle viipymättä kirjallisesti (ja joka tapauksessa viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua asian selviämisestä), mikäli jokin tuote ei vastaa edellä selitettyä takuuta. Asiakkaan tulee laatia tällainen ilmoitus kaupallisesti kohtuudella katsottavan yksityiskohtaisesti sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan TAWI™:lle tilaisuuden päästä tarkastamaan kyseinen tuote. TAWI™:n tulee saada tämä ilmoitus kyseistä tuotetta koskevan takuuajan puitteissa. TAWI™ oikaisee tällaisen vian kohtuullisen ajan sisällä asiakkaan ilmoituksen saannista sekä siitä, kun TAWI™ on varmentanut, että tuote ei vastaa yllä selitettyä takuuta. Tällainen oikaisu tehdään TAWI™:n valinnan mukaan joko (i) muokkaamalla tai korjaamalla tuote tai (ii) vaihtamalla tuote. TAWI™:n vastuulla on kulut tällaisesta muuntamisesta, korjauksesta tai vaihtamisesta sekä tuotteen palautustoimituksesta vähimmäisvakuutuksella varustettuna. Mikäli TAWI™ ei kykene muokkaamaan, korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta niin, että se vastaisi edellä selitettyä takuuta, TAWI™ oman valintansa mukaan joko palauttaa asiakkaalle tai hyvittää asiakkaan tilille viallisen tuotteen ostohinnan, josta vähennetään tasapoistomenetelmää käyttämällä laskettu poisto TAWI™:n ilmoittamalta takuuajalta. Nämä oikeuskeinot ovat asiakkaan ainoat oikeuskeinot, mikäli tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia tai rikkovat takuuehtoja. TAWI™ ei ole missään olosuhteissa korvausvastuussa erityisistä, välillisistä, epäsuorista tai oheisvahingonkorvauksista. Asiakas on yksinomaisessa vastuussa kaikista asiakkaan esittämistä tai valtuuttamista tuotetta koskevista väitteistä ja vakuutuksista. Asiakas takaa TAWI™:n saavan korvauksen sekä vapauttaa TAWI™:n vastuusta kaikissa asiakkaan toimintaan yhdistettävissä olevissa tapauksissa, joihin liittyy korvausvastuita, vaateita, menetystä, kustannuksia tai kuluja (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut).   Mikäli tuote tai jokin sen osa loukkaa jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, TAWI™ oman harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan joko (i) hankkii asiakkaalle oikeuden jatkaa kyseessä olevan tuotteen käyttöä tai muokkaa tuotetta niin, ettei se enää loukkaa kyseisiä oikeuksia tai (ii) poistaa kyseisen tuotteen tai sen osan ja myöntää asiakkaalle hyvityksen siitä ja hyväksyy sen palauttamisen. TAWI™ ei ole velvollinen pyrkimään ratkaisemaan kanteita tai oikeustoimia tai puolustautumaan sellaisilta, eikä TAWI™ ole korvausvastuussa kuluista tai vahingonkorvauksista. TAWI™:n korvausvastuu jäljempänä ei ylitä asiakkaan maksamaa ostohintaa tuotteesta, jonka väitetään rikkovan oikeuksia.   5 – Ohjelmisto. Mikäli toimitus sisältää ohjelmiston, seuraavia erityisehtoja sovelletaan: Vaikka koko ohjelmisto on kehitetty ja tarkistettu huolellisesti, tulee olettaa, että siinä esiintyy tasaista kehitysprosessia. Mikäli ohjelmointivirheitä löytyy, TAWI™ korjaa virheet edellä olevan pykälän 4 mukaisesti. Mahdolliset viallisen tai puutteellisen ohjelmoinnin aiheuttamat korvausvastuut tai vahingonkorvaukset suljetaan kuitenkin pois. Velvollisuus korvata virheitä myönnetyn takuun ehtojen mukaisesti rajoittuu virheiden korjaamiseen.   Ohjelmiston omistaja on TAWI™, ja sitä suojaa tekijänoikeuslainsäädäntö sekä kansainvälisten sopimusten määräykset. Asiakas suostuu olemaan muokkaamatta, mukauttamatta, takaisinmallintamatta, takaisinkääntämättä, purkamatta tai muutoin olemaan yrittämättä saada ohjelmiston lähdekoodia selville tai olemaan tekemättä sille merkkimuunnoksia. Mikäli TAWI™ luovuttaa asiakkaalle jonkin kolmannen osapuolen ohjelmiston, asiakas sitoutuu noudattamaan kyseistä kolmannen osapuolen ohjelmistoa mahdollisesti koskevia ehtoja. TAWI™ kieltäytyy kaikista kolmansien osapuolten ohjelmistoihin liittyvistä korvausvastuista.   6 – Palvelut. Mikäli sopimus sisältää palveluita, seuraavia erityisehtoja sovelletaan: TAWI™ sitoutuu tarjoamaan palvelut sopimuksen mukaisesti ja sopimuksessa ilmoitetun ajan puitteissa. Asiakas sitoutuu myös avustamaan TAWI™:a tässä asiassa TAWI™:n mahdollisesti vaatimalla tavalla. TAWI™ ei ole korvausvastuussa asiakkaalle tai mahdollisille kolmansille osapuolille palvelun toimittamisen viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä tai kuluista (suorista, epäsuorista, taloudellisista, välillisistä, oheismenetyksistä tai -kuluista tai muista menetyksistä tai kuluista). Mikäli palvelut ovat virheellisiä, TAWI™ sitoutuu oikaisemaan tällaiset virheet. Mikäli TAWI™ ei pysty oikaisemaan virheitä, TAWI™ oman valintansa mukaan joko palauttaa asiakkaalle tai hyvittää asiakkaan tilille osan sovitusta hinnasta soveltuvin osin koskien virhettä vastaavaa palvelua. Nämä oikeuskeinot ovat asiakkaan yksinomaiset oikeuskeinot palveluja koskevien virheiden osalta. TAWI™ ei ole missään olosuhteissa korvausvastuussa erityisistä, välillisistä, epäsuorista tai oheisvahingonkorvauksista.   7 – Omistusoikeudet. Tämän myötä ei myönnetä nimenomaisesti eikä konkludenttisesti tai estoppel-periaatteen nojalla patentteja, patenttihakemusta, tietotaitoa, tekniikkaa, prosesseja, teknisiä tietoja, tavaramerkkejä, lähdekoodeja, kauppanimeä tai muita TAWI™:n omaisuutta olevia oikeuksia koskevia lisenssejä, lupia tai oikeuksia, esimerkkeinä TAWI™:n valmistamien laitteistojen tai ohjelmistojen yksilöinnit tai muokkaukset käsittäen myös ne, jotka pohjautuvat asiakkaan (tai loppuasiakkaan) ideoihin tai erityisvaatimuksiin.   8 – Ylivoimainen este. Kaikki jommankumman osapuolen oman velvollisuutensa täyttämättä jättäminen tai täyttämisen viivästyminen sallitaan, mikäli tällainen viive tai täyttämättä jättäminen johtuu seikasta tai tapahtumasta, johon kyseinen osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa ja joka ei ole kyseisen osapuolen syytä eikä johdu osapuolen huolimattomuudesta. Edellä mainittu pätee sillä edellytyksellä, että tällaisesta viiveestä (mukaan lukien viiveen oletettu kesto) annetaan ilmoitus toiselle osapuolelle mahdollisimman pian tällaisen seikan tai tapahtuman ilmaantumisesta (kuitenkin joka tapauksessa viimeistään kymmenen (10) päivän jälkeen). Mikäli tällainen viive tai tekemättä jättäminen yhden osapuolen taholta kestää yli kolme (3) kuukautta, toinen osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi ilman korvausvastuuta.   9 – Sekalaista. Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. TAWI™ voi viedä kaikki TAWI™:n asiakasta vastaan nostamat kanteet tai oikeustoimet tuomioistuimiin kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla on toimivaltaa asiakkaan suhteen tai TAWI™:n valinnan mukaan tuomioistuimeen sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla on toimivaltaa alueella, jolla TAWI™ sijaitsee. Tällaisessa tapauksessa asiakas hyväksyy oikeuspaikan ja haastehakemuksen soveltuvien oikeustoimien mukaisesti. Asiakas voi viedä TAWI™:a vastaan nostamansa kanteet tai oikeustoimet ainoastaan sellaisiin tuomioistuimiin, joilla on tuomiovaltaa TAWI™:n sijaintipaikassa.   Mikäli jokin sopimuksen ehdoista ei ole pätevä tai on täytäntöönpanokelvoton jonkin perussäännön, säädöksen, määräyksen, asetuksen tai muun oikeusohjeen nojalla, kyseinen ehto tai ehdot katsotaan tapauksesta riippuen oikaistuksi tai poistetuksi, mutta vain siltä osin kuin on tarpeellista kyseisen perussäännön, säädöksen, määräyksen, asetuksen tai muun oikeusohjeen noudattamiseksi, ja sopimuksen kaikki muut ehdot jäävät kaikilta osin voimaan.
Siirry ylös