Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

1 – Generelt. I disse generelle vilkårene skal følgende vilkår ha følgende betydninger: «TAWI ™» refererer til TAWI AB, eller ethvert tilknyttet selskap, « Kunde » refererer til enhver person som kjøper et produkt og / eller tjenester, “kontrakt” refererer til enhver bindende kjøpskontrakt for produkter, disse generelle vilkårene og andre skriftlige tidsplaner / vilkår integrert som referanse, begrepet “ Produkt «eller» Produkter «refererer til ethvert produkt eller produkter (inkludert reservedeler og forbruksvarer) som TAWI ™ har avtalt å levere i henhold til en kontrakt,» Standard Produkt «eller» Standardprodukter « refererer til et hylleprodukt som er blant TAWIs ™ standardspekter av produkter, begrepet» Tilpasset produkt «eller» Tilpassede produkter «refererer til et produkt som er modifisert, designet eller bygget i henhold til kundens individuelle eller personlige spesifikasjoner / krav, begrepet» tjenester « refererer til installasjon ation, support, vedlikehold eller andre tjenester levert av TAWI ™.

Kontrakten (inkludert disse generelle vilkårene) skal regulere alle tilbud (og kundens bestillinger), salg og leveranser av produktene og levering av tjenester fra TAWI ™ og utgjør den eneste og hele avtalen mellom TAWI ™ og kunden med hensyn til gjenstand for dette. Vilkår som avviker fra kontrakten, skal ikke anses som gyldige med mindre TAWI ™ har bekreftet dem skriftlig.

Kontrakter for tilpassede produkter vil bare være bindende for TAWI ™ etter kundens skriftlige aksept av den tekniske spesifikasjonen / tegningen og tilbudet for et slikt produkt. Når kunden godtar det, vil TAWI ™ sende en ordrebekreftelse til kunden. Bestillinger for standardprodukter må bekreftes skriftlig av TAWI ™ og vil være bindende for slik bekreftelse.

Hvis gyldighetsperioden for et tilbud / tilbud fra TAWI ™ ikke er spesifikt nevnt, skal denne perioden være ti (10) dager fra utstedelsesdatoen. En kontrakt skal anses å være inngått bare etter at kontrakten er undertegnet av en autorisert offiser for kunden og TAWI ™ eller når TAWI ™ utfører kundens ordre.

2 – Produkter, leveranser osv. Leverings- eller leveringsdatoer er kun omtrentlige og representerer bare TAWIs ™ beste estimat av tiden det tar å levere eller sende. TAWI ™ er ikke ansvarlig for tap eller utgifter (direkte, tilfeldige, indirekte, økonomiske, følgeskader eller på annen måte) pådratt kunden eller noen tredjepart som følge av forsinkelse i leveransen.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt heri, vil alle leveranser nedenfor være Ex Works, TAWIs lokaler i Kungsbacka, Sverige (INCOTERMS 2010) (eller et annet sted utpekt av TAWI ™) og vil bli pakket i TAWIs standard kommersielle fraktpakker. I tilfelle TAWI ™ hjelper kunden med å ordne transport og forsikring, vil tittelen og risikoen for tap eller skade overføres til kunden ved TAWI ™ levering av produktene til transportøren for levering til kunden. Kunden skal refundere TAWI ™ for alle kostnader for transport, forsikring og i forhold til perioden etter datoen TAWI ™ er forberedt på å levere, lagring påført TAWI ™.

Kunden kan bare omplanere en ordre med TAWIs ™ skriftlige samtykke, som kan gis eller holdes tilbake etter TAWIs ™ eget skjønn. En tidsplan bør ikke strekke seg lenger enn ytterligere tretti (30) kalenderdager fra den opprinnelige leveringsdatoen som ble bedt om. Omplaner kan bli pålagt en straff på ti (10) prosent, som bestemt av TAWI ™, basert på totalbeløpet for bestillingen eller delen av ordren som er omlagt.

Kontrakter for tilpassede produkter, og standardprodukter som inngår i et system med tilpassede produkter, kan ikke kanselleres uten TAWIs skriftlige forutgående skriftlige samtykke. Kontrakter som bare inneholder standardprodukter (-er) kan kanselleres, forutsatt at kanselleringen gjøres skriftlig og 10 dager før levering.

Kontrakter for tilpassede produkter, og standardprodukter som inngår i et system med tilpassede produkter, kan ikke kanselleres uten TAWIs skriftlige forutgående skriftlige samtykke. Kontrakter som bare inneholder standardprodukter (-er) kan kanselleres, forutsatt at kanselleringen gjøres skriftlig og 10 dager før levering.

Kunden kan legge til produkter i en kontrakt etter skriftlig godkjennelse fra TAWI ™. Som prinsipp aksepteres ingen tillegg hvis bekreftet leveringsdato skjer mindre enn syv (7) dager fra slik anmodning.

3 – Priser og betaling. Salgsprisen (e) for produkter og tjenester aksepteres som angitt i kontrakten. Kunden erkjenner at prissettingen av produktene og tjenestene og andre vilkår i kontrakten er satt basert på en avtalt fordeling av risikoen for eventuelle defekte / forsinkede produkter og / eller tjenester mellom partene. Kunden erkjenner videre at prisingen og vilkårene ville ha vært forskjellige hvis det hadde vært en annen fordeling av risikoen.

Enhver kontrakt og eventuelle leveranser nedenfor skal til enhver tid være underlagt godkjenning fra TAWI ™ av kundens økonomiske forhold. Hvis kundens økonomiske tilstand når som helst blir utilfredsstillende for TAWI ™ etter TAWIs eget skjønn, eller hvis kunden ikke betaler når forfall, i tillegg til andre rettigheter TAWI ™ måtte ha, kan TAWI ™, selv etter en kontrakt er avsluttet og til tross for det nedenfor, utsette eller avslå å foreta leveranser, nekte å gi eller inneholde kreditt eller kan betinges slik levering ved mottak av tilfredsstillende sikkerhet eller kontantbetalinger på forhånd.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt heri, skal TAWI ™ fakturere kunden før levering på betalingsbetingelser av kontant på forhånd, bortsett fra der åpent kredittkort er etablert og opprettholdt til TAWI ™ tilfredshet, i hvilket tilfelle betalingsbetingelser skal være netto tretti (30) kalender dager fra fakturadato. Til tross for det foregående, skal følgende betalingsbetingelser gjelde for Tilpassede Produkter: Innen ti (10) dager fra TAWIs ™ ordrebekreftelse, skal Kunden betale tretti (30) prosent av den avtalte prisen for det Tilpassede Produktet. Den resterende delen av prisen skal betales innen tretti (30) dager fra fakturadato.

Alle betalinger skal være i den valuta som er angitt i kontrakten. Kunden skal utføre alle betalinger uten hensyn til om Kunden har gjort eller kan foreta inspeksjon eller bruk av Produkter. Ingen rabatter eller motregninger skal gjøres av kunden mot fakturaer med mindre de er godkjent på forhånd av TAWI ™. Ethvert fakturert beløp som ikke betales på forfall kan bære renter med en og en halv (1 1/2) prosent per måned eller den høyeste satsen som er tillatt i svensk lov, avhengig av hvilken som er lavest, til den er betalt i sin helhet. TAWI ™ forbeholder seg retten til å utøve noen av sine lovlige rettsmidler hvis Kunden ikke foretar betaling når forfall. Kunden skal straks refundere TAWI ™ for alle kostnader og utgifter, inkludert advokatsalær, som TAWI ™ pådrar seg for å samle inn skyldige beløp.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt heri, inkluderer ikke prisene føderale, tilpassede avgifter, statlig eller lokalt salg, bruk, varer og tjenester, avgifter eller andre lignende avgifter som gjelder produkter eller tjenester involvert i transaksjonen. Alle slike avgifter skal betales av kunden, med mindre kunden gir TAWI ™ bevis som er tilfredsstillende for TAWI ™ om fritak fra slike avgifter. Når TAWI ™ er pålagt i henhold til lov eller forskrift å innkreve slike avgifter, godtar kunden at TAWI ™ vil legge til slike avgifter i salgsprisen på produktene og / eller tjenestene.

Kunden gir TAWI ™ en sikkerhetsandel i alle produkter og all inntekt og produkter dertil inntil alle forfalte beløp eller forfaller er betalt. Enhver gjeninntakelse og fjerning av produkter skal ikke berøre noen av TAWI’s ™ andre rettsmidler etter lov eller i egenkapital. Kunden godtar, når som helst og uten nærmere overveielse, å gjøre eller føre til å bli utført, utført og levert, alle slike ytterligere handlinger og instrumenter (inkludert uten begrensning finansieringsuttalelser som er passende for arkivering) som TAWI ™ med rimelighet kan be om for å perfeksjonere TAWI ™ sikkerhetsinteresse.

4 – Garanti og ansvar. Med mindre annet er angitt i kontrakten, garanterer TAWI overfor kunden at produktene skal være frie for material- og produksjonsfeil i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdato til kunden («garantiperiode»). TAWIs garanti gjelder ikke tjenester (inkludert tjenestene) som tilbys av TAWI ™ eller noe produkt som det har vært (i) feil installasjon, lagring eller testing, (ii) manglende tilveiebringelse av et passende driftsmiljø, (iii ) bruk av produktet til andre formål enn det det ble designet for, (iv) manglende overvåking eller bruk av produktet i samsvar med TAWI ™ -spesifikasjoner og god bransjepraksis, (v) modifisering av produktet eller vedlegg eller fjerning eller endring av noen del av produktet uten forutgående skriftlig godkjenning av TAWI ™, (vi) uvanlig mekanisk, fysisk eller elektrisk belastning, (vii) modifikasjoner eller reparasjoner utført av andre enn TAWI ™ eller en tredjepart godkjent av TAWI ™, (viii) bruk av reservedeler og forbruksvarer som ikke er godkjent av TAWI ™ (ix) feilhåndtering under transport av produktet; eller (x) annet misbruk, misbruk, forsømmelse eller ulykke. Produktene skal overholde helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter som selges innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Manglende samsvar med tilsvarende lovgivning som gjelder utenfor EØS skal ikke anses som en mangel. Følgelig, hvis et produkt ikke overholder lover og forskrifter som gjelder i området / territoriet utenfor EØS der et produkt skal brukes, skal slik manglende overholdelse ikke anses som en svikt i eller mangel og skal ikke påføres noe ansvar på TAWI ™. Kunden kan velge å utvide garantien til tjuefire (24) måneder fra utsendelsesdatoen ved betaling av ytterligere fem (5) prosent av kjøpesummen for produktet.

Kunden skal varsle TAWI ™ skriftlig umiddelbart (og ikke i noe tilfelle senere enn tretti (30) kalenderdager etter oppdagelsen) om manglende samsvar med garantien angitt ovenfor, og skal beskrive kommersielt rimelige detaljer i en slik kunngjøring assosiert med en slik feil, og skal gi TAWI ™ muligheten til å inspisere et slikt produkt, hvis mulig. Varselet må mottas av TAWI ™ i løpet av garantiperioden for et slikt produkt. Innen rimelig tid etter mottak av kundens varsel og bekreftelse fra TAWI ™ om at produktet ikke oppfyller garantien angitt ovenfor, skal TAWI ™ rette opp en slik feil ved, etter TAWIs ™ -alternativ, enten (i) å modifisere eller reparere produktet eller ( ii) skifte ut produktet. Slik modifisering, reparasjon eller erstatning og returforsendelse av Produktet med minimumsforsikring til Kunden skal skje på TAWIs ™ bekostning. Hvis TAWI ™ ikke er i stand til å modifisere, reparere eller erstatte et produkt for å overholde garantien angitt ovenfor, skal TAWI ™, etter TAWIs valg, enten tilbakebetale til kunden eller kreditere kundens konto kjøpesummen for det defekte produktet minus beregnet avskrivning lineært over TAWIs ™ oppgitte garantiperiode. Disse rettsmidler skal være kundens eksklusive rettsmidler hvis produktene ikke er i samsvar med / brudd på garantien. Under ingen omstendigheter skal TAWI ™ holdes ansvarlig for spesielle, følgeskader, indirekte eller tilfeldige skader. Kunden er eneansvarlig for alle garantier angående produktet laget eller autorisert av kunden. Kunden skadesløsholder TAWI ™ og holder TAWI ™ skadeløs for ethvert ansvar, krav, tap, kostnader eller utgifter (inkludert advokatkostnader) som kan tilskrives kundens virksomhet.

I tilfelle et produkt eller deler av det bryter med tredjeparts immaterielle rettigheter, skal TAWI ™ ved eget valg og for egen regning enten (i) skaffe kunden rett til å fortsette å bruke slikt produkt, eller endre det slik at det blir ikke-krenkende, eller (ii) fjerne et slikt produkt, eller en del av det, og gi kunden en kreditt på det og godta retur. TAWI ™ er ikke forpliktet til å avgjøre eller forsvare noen sak eller prosedyre, eller være ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader. TAWIs ansvar nedenfor skal ikke overstige kjøpesummen som kunden betaler for det angivelig krenkende produktet.

5 – Programvare. Hvis leveransen inkluderer programvare, gjelder følgende spesielle vilkår: Selv om all programvare er designet og kontrollert med tilstrekkelig forsiktighet, må det antas at den jevnlig gjennomgår en utviklingsprosess. Hvis det skulle oppdages noen programmeringsfeil, vil TAWI ™ rette opp manglene i henhold til avsnitt 4 ovenfor. Ansvar for skade som skyldes feil eller ufullstendig programmering skal imidlertid utelukkes. Forpliktelsen til å rette feil i samsvar med gitt garanti er begrenset til feilretting.

Programvaren eies av TAWI ™ og er beskyttet av nasjonal copyright-lov og internasjonale traktatbestemmelser. Kunden samtykker i å ikke modifisere, tilpasse, oversette, reverse engineer, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden til programvaren. Hvis bestemt tredjepartsprogramvare distribueres til kunden av TAWI ™, forplikter kunden seg til å overholde alle vilkår som gjelder for bruk av slik tredjepartsprogramvare. TAWI ™ fraskriver seg ethvert ansvar som gjelder programvare fra tredjepart.

6 – Tjenester. Hvis kontrakten inkluderer tjenester, skal følgende spesielle vilkår gjelde: TAWI ™ forplikter seg til å levere tjenestene i samsvar med og innenfor den perioden som er spesifisert i kontrakten. Kunden forplikter seg også til å tilby TAWI ™ slik assistanse som TAWI ™ måtte kreve. TAWI ™ kan ikke holdes ansvarlig for tap eller utgifter (direkte, tilfeldige, indirekte, økonomiske, følgeskader eller på annen måte) pådratt kunden eller en tredjepart som et resultat av forsinket levering av tjenestene. I tilfelle tjenester skulle være defekte, forplikter TAWI ™ seg til å rette opp en slik feil. Hvis TAWI ™ ikke er i stand til å rette opp feil, skal TAWI ™, etter TAWI ™ -alternativ, enten tilbakebetale til kunden eller kreditere Kundens konto en del av avtalt pris, hvis noen, for Tjenesten som tilsvarer mangelen. Disse løsningene skal være kundens eksklusive rettsmidler i tilfelle feil på tjenestene. Under ingen omstendigheter skal TAWI ™ holdes ansvarlig for spesielle, følgeskader, indirekte eller tilfeldige skader.

7 – Eiendomsrettigheter. Ingen lisenser eller rettigheter, verken uttrykkelig eller underforstått, eller på grunn av estoppel, gis herved med hensyn til patent, patentsøknad, kunnskap, teknologi, prosess, teknisk informasjon, varemerke, kildekode, handelsnavn eller andre rettigheter eller eiendom til TAWI ™, inkludert, men ikke begrenset til tilpasninger eller modifikasjoner av maskinvare eller programvare laget av TAWI ™, inkludert de som er basert på kundens (eller sluttkundens) ideer eller spesifikke krav.

8 – Force Majeure. Enhver forsinkelse eller unnlatelse av å utføre sine forpliktelser skal unnskyldes hvis slik forsinkelse eller svikt er resultatet av en hendelse eller hendelse utenfor partens rimelige kontroll og uten dens skyld eller uaktsomhet; forutsatt at den berørte parten skal gi den andre parten en skriftlig melding om slik forsinkelse (inkludert den forventede varigheten av forsinkelsen) så snart som mulig etter hendelsen eller hendelsen (men under ingen omstendigheter mer enn ti (10) dager etterpå) . Hvis en slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse av en part varer mer enn tre (3) måneder, kan den andre parten umiddelbart si opp kontrakten uten ansvar.

9 – Diverse. Enhver kontrakt skal være underlagt lovene i Sverige. Enhver sak eller sak fra TAWI ™ mot Kunden kan bli anlagt av TAWI ™ i enhver domstol (-er) som har jurisdiksjon over Kunden eller, etter TAWIs valg, i retten (e) som har jurisdiksjon over TAWI ™ -sted, i hvilket tilfelle Kunden samtykker i jurisdiksjon og service av prosessen i samsvar med gjeldende prosedyrer. Eventuelle søksmål eller søksmål fra kundens side mot TAWI ™ kan bare ankes av kunden i domstolen (-ene) som har jurisdiksjon over plasseringen av TAWI ™.

Hvis noen vilkår (-er) i en kontrakt er ugyldige eller ikke kan håndheves i henhold til lov, forskrift, ordinasjon, utøvende ordre eller annen lovregel, skal en slik betegnelse (-s) anses som reformert eller slettet, alt etter omstendighetene, men bare i den grad det er nødvendig for å overholde slik lov, forskrift, ordinasjon, ordre eller regel, og de gjenværende bestemmelsene i kontrakten, skal forbli i full kraft og virkning.

Gå til toppen