Generelle vilkår og betingelser

banner_img

1 – Generelt. I disse vilkår og betingelser har følgende begreber følgende betydninger: “TAWI™” refererer til TAWI Danmark, eller i andre tilfælde en anden tilknyttet virksomhed, “kunden” refererer til en hvilken som helst person, der køber et produkt og/eller en serviceydelse, “kontrakt” refererer til en hvilken som helst bindende købskontrakt, der er indgået ved køb af varer, de generelle vilkår og betingelser, og eventuelle andre skriftlige vilkår og betingelser der skulle være henvist til, begrebet “produkt” eller “produkter” refererer til enhver vare (inklusiv reservedele og hjælpemidler) som TAWI™ har aftalt at levere i henhold til en kontrakt, “standard produkt” eller “standard produkter” refererer til en lagervare fra TAWI’s™ faste varesortiment, begrebet “specialfremstillet produkt” eller “specialfremstillede produkter” refererer til et produkt, der er modificeret, designet eller produceret i overensstemmelse med kundens individuelle, eller personlige krav/specifikationer, begrebet “serviceydelser” refererer til installation, rådgivning, vedligeholdelse, eller øvrige serviceydelser udført af TAWI™.

Kontrakten (inklusiv disse generelle vilkår og betingelser) har til formål at regulere alle tilbud (og kundeordrer), salgsaftaler og leveringer af produkter eller serviceydelser udført af TAWI™, og kontraktens indhold udgør den endegyldige og fuldstændige aftale mellem TAWI™ og kunden. Betingelser der afviger fra kontrakten anses ikke for gyldige, medmindre det er bekræftet udtrykkeligt på skrift af TAWI™.

Kontrakter for specialfremstillede produkter er kun bindende for TAWI™, efter kunden har godkendt de tekniske specifikationer/tegninger og det pågældende tilbud. Når kundens godkendelse er modtaget, sender TAWI™ en ordrebekræftelse til kunden. Ordrer på standard produkter skal godkendes af TAWI™ på skrift og vil herefter være bindende.

Et tilbud givet af TAWI™ er gyldigt i tredive (30) dage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er udtrykkelig nævnt. En kontrakt anses kun for at være indgået, når den er underskrevet af en autorisereret medarbejder hos kunden og TAWI™, eller når TAWI™ har accepteret kundens ordre.

 

2 – Produkter, leveringer etc. Leveringsdatoer er anslåede og indikerer TAWI’s™ bedste vurdering af den påkrævede tid, leveringen tager. TAWI™ tager ikke ansvar for tab og omkostninger (indirekte, tilfældige, økonomiske, følgeskader, e.l.), kunden, eller tredjepart, måtte pådrage sig forårsaget af en forsinket levering.

Alle leverancer sendes direkte fra TAWI’s™ lokaliteter i Risskov, Danmark (eller øvrige lokationer udvalgt af TAWI™), og bliver pakket i TAWI’s™ standard kommercielle leveringsemballage, medmindre andet er udtrykkeligt nævnt. I det tilfælde TAWI™ er behjælpelig med at arrangere transport og forsikring for kunden, overdrages risiko og tab til kunden, idet TAWI™ overgiver produkterne til transportøren, der skal levere til kunden. Kunden skal godtgøre for alle omkostninger forbundet med transport, forsikring og lageropbevaring (set i forhold til den dag, TAWI™ har leveringen klar), TAWI™ har pådraget sig.

Kunden kan kun omlægge en ordre med TAWI’s™ skriftlige samtykke, som gives eller tilbageholdes med TAWI’s™ fulde diskretion. En omlægning bør ikke udsætte leveringsdatoen med mere end tredive (30) kalenderdage fra den oprindelige leveringsdato. Vurderes det af TAWI™, kan sådanne ændringer pålægges et gebyr på ti (10) procent baseret på den samlede ordreværdi, eller værdien af den omlagte del af ordren.

Kontrakter indgået, om specialfremstillede produkter og tilpassede standard produkter, kan ikke annulleres uden TAWI’s™ forudgående skriftlige samtykke. Kontrakter omhandlende standard produkter kan annulleres forudsat, at en skriftlig annullering er TAWI™ i hænde senest 10 dage før leveringsdatoen.

Med TAWI’s™ skriftlige samtykke kan kunder tilføje produkter til kontrakten. Principielt vil tilføjelser ikke blive accepteret, hvis de er modtaget senere end syv (7) dage fra leveringstidspunktet.

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale. Returneringsomkostningerne udgør min. tyve (20) procent af salgssummen for returvaren som fratrækkes inden tilbagebetaling. Specielt fremstillede og hjemtagne varer tages ikke retur.

 

3 – Priser og betaling. Salgsprisen for produkter og serviceydelser accepteres som aftalt i kontrakten.

 Enhver kontrakt og enhver levering godkendes af TAWI™ på baggrund af kundens økonomiske situation. Finder TAWI™, i al diskretion, kundens økonomiske situation utilfredsstillende, betaler kunden ikke rettidigt e.l., kan TAWI™ udsætte eller afvise leveringen, nægte at give kredit, eller vælge kun at foretage leveringen ved modtagelse af tilfredsstillende sikkerheds- eller kontraktbetalinger på forhånd. Dette gælder selv efter at en kontrakt er indgået og uanset nedenstående.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal TAWI™ fakturere kunden og oplyse om betalingsbetingelser forud for leveringen. Dette gælder, medmindre kunden har en veletableret og opretholdt betalingskonto, som TAWI™ finder tilfredsstillende. I det tilfælde er betalingsbetingelserne ti (10) kalenderdage fra faktureringsdatoen med mindre andet er aftalt. Efter skriftlig aftale kan betalingsbetingelserne ændres mod en forudbetaling på halvtreds (50) procent af varens salgspris. Ved specialprodukter skal halvtreds (50) procent af fakturabeløbet forudbetales.

Alle betalinger skal ske i den valuta, der står skrevet i kontrakten. Kunden skal foretage alle betalinger uden hensynstagen til, om de har inspiceret eller taget produkterne i brug, eller har til hensigt at gøre det. Ingen rabatter eller modregninger gives på fakturaer, medmindre det er godkendt på forhånd af TAWI™. Alle betalinger der ikke falder rettidigt pålægges renter på halvanden (1½) procent per måned, eller den højest tilladte sats ved dansk lov, indtil betalingen er fuldført. TAWI™ fastholder retten til at gøre brug af lovgivningens beføjelser, hvis kunden ikke overholder betalingsfristen. Kunden skal omgående kompensere TAWI™ for alle udgifter og omkostninger forbundet med at inddrage det skyldige beløb, inklusiv advokatomkostninger.

Er andet ikke udtrykkeligt angivet, inkluderer priserne ikke føderale afgifter, toldafgifter, statslige- eller lokale salgsgebyrer, brugsafgifter, afgifter på varer og serviceydelser, punktafgifter, eller øvrige lignende skatter gældende for de pågældende produkter og serviceydelser. Sådanne skatter skal betales af kunden, medmindre kunden kan fremlægge beviser, der for TAWI™ er tilfredsstillende, for dispensation fra sådanne skatter. I tilfælde af, at det ved lov, er påkrævet af TAWI™ at inddrage disse skatter, godkender kunden at skatterne er tilføjet prisen på produkter og/eller serviceydelser.

TAWI™ tjekker løbende kundens kreditværdighed. Ved negativ kreditgodkendelse kan TAWI™ bede om forudbetaling af de bestilte produkter.

 

4 – Garanti og ansvar. Er andet ikke angivet i kontrakten, giver TAWI™ kunden garanti for at alle produkter skal være fri for fejl i materialer og udførelse i en periode på tolv (12) måneder fra den dag produktet er leveret til kunden (”Garantiperiode”). TAWI’s™ garanti dækker ikke serviceydelser udført af TAWI™, eller produkter, hvis der er tale om (i) forkert installering, opbevaring, eller afprøvning, (ii) uegnet driftsmiljø, (iii) brug af produktet til andre formål, end det er designet til, (iv) manglende overvågning eller forkert håndtering af produktet i forhold til TAWI’s™ specifikationer og best practice, (v) justering af produktet, eller tilføjelser, fjernelse eller ændring af produktdele uden en forudgående skriftelig accept fra TAWI™, (vi) usædvanlig mekanisk, fysisk eller elektronisk overbelastning, (vii) ændringer eller reparationer udført af andre end TAWI™, eller en tredjepart godkendt af TAWI™, (viii) brug af reservedele og hjælpemidler, der ikke er er godkendt af TAWI™ (ix) fejlhåndtering af produktet under transportering; eller (x) ethvert andet misbrug, fejlbrug, forsømmelse, eller ulykke. Produktet skal overholde reglerne for helbred, sundhed og miljøbeskyttelse gældende for produkter solgt inden for det Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS). Manglende overholdelse af tilsvarende, relevant lovgivning uden for EØS betragtes ikke som en mangel. Overholder et produkt ligeledes ikke de gældende love og regler i et område, hvor produktet skal bruges uden for EØS, betragtes sådan manglende overholdelse ikke som en fejl, eller mangel og skal derfor ikke pålægge TAWI™ yderligere forpligtelser. Kunden kan udvide garantiperioden til at gælde fireogtyve (24) måneder fra afsendelsesdatoen mod betaling på fem (5) procent af produktets købspris.

Kunden skal omgående (og under ingen omstændigheder senere end tredive (30) dage efter opdagelsen, eller det tidspunkt kunden burde have opdaget fejlen) skriftligt underrette TAWI™ om produktdefektens omfang for at benytte sig af ovenstående garanti. Kunden skal i rimelige detaljer beskrive de symptomer, der er associeret med defekten og skal endvidere give TAWI™ mulighed for at inspicere produktet, i det tilfælde at det er muligt. TAWI™ skal have modtaget underrettelsen inden for produktets garantiperiode. Efter at have modtaget underrettelsen, og defekten er blevet bekræftet, skal TAWI™ inden for rimelig tid udbedre fejlen ved, efter TAWI’s™ eget valg, enten at (i) modificere eller reparere produktet, eller (ii) erstatte produktet. En sådan modifikation, reparation, eller erstatning, samt returforsendelse af produktet til kunden, med lavest mulige forsikring, sker på TAWI’s™ bekostning. Er TAWI™ ikke i stand til at modificere, reparere, eller erstatte en vare for at overholde ovennævnte garanti, skal TAWI™, efter eget valg, enten refundere prisen, eller kreditere beløbet for den defekte vare, minus lineære afskrivninger beregnet over garantiperioden, til kundens konto. I intet tilfælde er TAWI™ ansvarlig for special-, indirekte-, hændelige-, eller følgeskader. Er produktet blevet udarbejdet eller autoriseret af kunden gælder garantien ikke.

 I tilfælde af at et produkt, eller en produktdel, overtræder en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, skal TAWI™, ved eget valg og for egen regning, enten (i) tilvejebringe rettighederne til fortsat at bruge produktet over for kunden, eller modificere produktet i en sådan grad at det ikke længere overtræder rettigheder, eller (ii) fjerne det pågældende produkt, eller den pågældende produktdel og acceptere at varen sendes retur. TAWI™ er ikke forpligtet til at bilægge eller forsvare en sag, eller procedure, eller stå til ansvar for eventuelle omkostninger, eller skader. TAWI’s™ forpligtelse overstiger ikke den købspris, kunden har betalt for det produkt, der har overtrådt rettighederne.

 

5 – Software. Inkluderer leverancen software, gælder følgende vilkår og betingelser: Selvom al software er udviklet og kontrolleret med omhu, gennemgår den løbende en udviklingsproces. Skulle nogle programmeringsfejl blive opdaget, vil TAWI™ udbedre manglerne, i henhold til sektion 4 ovenfor. TAWI™ er ikke erstatningsansvarlig for en ufuldstændig programmering, hverken for direkte eller indirekte tab. Forpligtelsen til at udbedre fejl i overensstemmelse med garantien er begrænset til korrektion af fejl.

Softwaren er ejet af TAWI™ og er beskyttet af den nationale ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Kunden accepterer ikke at modificere, tilpasse, oversætte, udvinde viden eller design, dekopilere, adskille, eller på andre måder forsøge at afsløre kildekoden til softwaren. Leverer TAWI™ nogen form for software udarbejdet af tredje part til kunden, forpligter kunden sig til at overholde de gældende regler for tredjeparts software. TAWI™ frasiger sig ethvert ansvar angående en hvilken som helst software fra tredjepart.

 

6 – Serviceydelser. Indeholder kontrakten serviceydelser gælder følgende vilkår og betingelser: TAWI™ forpligter sig til at levere serviceydelserne i overensstemmelse med og inden for den i kontrakten angivne periode. Kunden forpligter sig også til at tilbyde TAWI™ den assistance som TAWI™ matte få brug for. TAWI™ er ikke ansvarlig for tab eller omkostninger (indirekte, tilfældige, økonomiske, følgeskader, e.l.) kunden eller en tredjepart måtte pådrage sig som et resultat af forsinkede serviceydelser. I det tilfælde at serviceydelserne er mangelfulde, forpligter TAWI™ sig til at udbedre manglerne. Er det ikke muligt for TAWI™ at udbedre fejlen, skal TAWI™ efter eget valg, enten tilbagebetale kunden en del af den aftalte pris, tilsvarende den mangelfulde serviceydelse, eller kreditere beløbet på kundens konto. TAWI™ er ikke ansvarlig for special-, indirekte-, hændelige-, eller følgeskader.

 

7 – Immaterielle rettigheder. Alle immaterielle rettigheder over produkter tilhører TAWI™. Ingen licens eller rettigheder, hverken udtrykt eller underforstået gives i forbindelse med patent, patentansøgning, knowhow, teknologi, procedure, teknisk information, varemærke, kildekoder, handelsnavn, eller andre rettigheder og ejendomme af TAWI™, herunder, men ikke begrænset til, enhver tilpasning eller modifikation af udstyr og software produceret af TAWI™, inklusiv dem der er udarbejdet ud fra kunder eller tidligere kunders idéer, eller specifikke krav.

 

8 – Forsinkelse. Enhver forsinkelse eller misligholdelse af forpligtelser, der er forårsaget af ukontrollable begivenheder eller omstændigheder, er TAWI™ undskyldt, hvis TAWI™ er uden skyld, og forudsagt at TAWI™ skriftligt meddeler den anden part om forsinkelsen (hermed også den forventede varighed af forsinkelsen) hurtigst muligt efter hændelsen eller begivenheden har fundet sted (dog ikke senere end ti (10) dage efter). Overskrider forsinkelsen eller misligholdelsen af forpligtelser en periode på mere end tre (3) måneder, kan den anden part omgående opsige kontrakten uden at stå til ansvar.

 

9 – Lovvalg, værneting og fortolkning. Alle kontrakter er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse imellem køber og sælger skal forsøges løst gennem forhandling. Mislykkes dette skal uoverensstemmelsen afgøres efter dansk ret ved en dansk domstol.

Hvis nogle af kontraktens vilkår er ugyldige, i henhold til dansk ret, skal disse vilkår ændres eller slettes, i forhold til den enkelte situation, men kun i den udstrækning det er nødvendigt for at overholde disse vedtægter, regler, forordninger, bekendtgørelser, og de øvrige bestemmelser i kontrakten står ved magt.

WordPress Image Lightbox Plugin